Sagsnummer: 10-70-00004

Ikke kritik af TV 2 for bl.a. at genanvende billedmateriale fra en tidligere udsendelse af Operation X om forholdene på danske minkfarme. Kildekritik. Redigering. Forelæggelse.

21-12-2010

Pelsdyravlerforeningen klagede over udsendelsen ”Operation X: Hvad skete der så?” på TV 2

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det må tillægges betydning ved vurderingen af klagen over udsendelsen den 30. august 2010, at der ikke er klaget over udsendelsen den 27. oktober 2009.
Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at billedmaterialet anvendt i udsendelsen er indhentet af dyreværnsorganisationen Anima, hvilket blev oplyst i begge udsendelser. Ifølge parterne var det muligt at identificere tre danske farme ud fra billederne. Nævnet har ikke mulighed for at efterprøve, hvorfra det af Anima indhentede billedmateriale hidrører, ligesom spørgsmålet om, hvorvidt materialet er indhentet i strid med straffeloven, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.
Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 ikke har udvist den fornødne kildekritik ved at gøre brug af billedmaterialet.
Det oplyses i udsendelsen – i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens ”Afrapportering af Veterinærrejseholdets minkkampagne 2009” – hvad anmærkningerne på de 138 besætninger (85 %) er givet for. Det fremgår bl.a., at fire besætninger blev politianmeldt for grove overtrædelser af dyreværnslovgivningens regler, og at der på 95 besætninger manglende adgang til halm og stimuli. Nævnet finder således, at det af udsendelsen klart fremgår, at de viste optagelser ikke er dækkende for alle anmærkningerne.
Redaktøren af et medie er som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvilke oplysninger der bringes, så længe mediet lever op til kravet om at bringe korrekt og dækkende information. Nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2 for at udelade oplysningen om, at anmærkningerne alene vedrører under en promille af den samlede danske minkbestand på 1,7 millioner dyr. Da udsendelsen ikke vedrører spørgsmålet om regelsættets fortolkning, finder nævnet heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at nævne, at Dansk Pelsdyravlerforening og myndighederne efter det oplyste ikke er enige i fortolkningen af regelsættet.
Pressenævnet finder endvidere, at det af udsendelsen fremgår, på hvilket grundlag TV 2 stiller spørgsmålstegn ved rigtigheden af foreningens påstand i annoncekampagnen: ”Og pelsdyrerhvervets status gennem årene – som et af de dyrehold med de bedste tilsynsrapporter – er blevet bekræftet”. De i udsendelsen oplyste procentsatser på henholdsvis 38 % for pelsdyrbesætninger og 26 % for de kontrollerede besætninger generelt er ikke bestridt af klager, ligesom Dansk Pelsdyravlerforeningen ved næstformanden i udsendelsen får lejlighed til at kommentere oplysningerne.
I udsendelsen besigtiger studieværten (uden kamerahold) Dansk Pelsdyravlerforenings medlem [Person A]s gård, men nægtes adgang hos avler [Person B]. [Person B] er en af de avlere, der siden første udsendelse har fået en bøde. Da [Person B] ikke er medlem af foreningen, burde TV 2 ikke have brugt ham til illustration af, at man ikke – som oplyst i foreningens annoncekampagne – kan få adgang til foreningens avlere.
Uanset at studieværten efter besøget hos [Person A] gør seerne opmærksom på, at han ikke har den lægefaglige kompetence til at vurdere minkhvalpenes tilstand, finder nævnet det beklageligt, at han oplyser, at to hvalpe havde fået kradset øjnene ud. Hvalpene havde ifølge klager øjenbetændelse.
Pressenævnet finder – uanset de omtalte beklagelige forhold – ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af TV 2.
Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at TV 2 har tilsidesat god presseskik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00004.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: