Sagsnummer: 2010-6-0968

Ikke kritik af TV 2 for offentliggørelse af indslag, hvor to personer fejlagtigt anholdes. Effektiv sløring. Retlig interesse. Ikke grundlag for genmæle.

03-05-2010

Klagerne – to personer – klagede over et tv-indslag om deres anholdelse i ”Nyhederne” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.
Pressenævnet bemærker i øvrigt, at nævnet på sit plenarmøde den 28. juni 2007 har vedtaget at præcisere sin praksis vedrørende retlig interesse således, at klagen realitetsbehandles, hvis klager direkte eller indirekte er nævnt eller afbildet, uanset vedkommende ikke måtte kunne identificeres. Da klagen angår TV 2s offentliggørelse af optagelser af klagernes anholdelse, har klagerne retlig interesse i, at få klagen realitetsbehandlet.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler herfor.
Pressenævnet finder, at der er en almen interesse i at bringe det påklagede tv-indslag. Ansigterne på klagerne og bilens registreringsnummer var slørede i indslaget. Nævnet finder herefter, at TV 2 har foretaget en effektiv anonymisering af klagerne, således at de ikke kunne genkendes af andre end den kreds, der i forvejen havde kendskab til sagen. Nævnet udtaler herefter ikke sin kritik af TV 2 for at offentliggøre de anonymiserede tv-optagelser.
På baggrund af politiets formodning om, at der var tale om en østeuropæisk tyvebande, finder nævnet heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at henvise til klagernes nationalitet.
Det omtales i indslaget, at de to afbildede personer, havde forsøgt at foretage et indbrud. Dette viste sig efterfølgende ikke at være korrekt, idet klagerne – de to afbildede personer – rettelig ikke havde noget med indbruddet at gøre. Da klagerne ikke umiddelbart kan identificeres, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at TV 2 ikke berigtigede forholdet.
Nævnet finder, at TV 2 heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at oplysningerne om klagernes involvering i indbruddet er forkerte. Da klagerne ud fra optagelserne ikke kan identificeres af andre end personer med et kendskab til sagen, finder nævnet imidlertid, at forholdet ikke er egnet til at påføre klagerne skade af betydning. [K1] og [K2] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-0968.

Del på sociale medier ved at klikke her: