Sagsnummer: 2006-6-0434

Ikke kritik af TV 2 for offentliggørelse af krænkende afsløringer. Klagers kommentar fremgik af den ene udsendelse og i andre udsendelser havde TV 2 forsøgt at forelægge/efterprøve oplysningerne. Skjult kamera.

23-02-2007

Klager klagede over udsendelse bragt i TV 2.

For så vidt angik spørgsmålet om klagens rettidighed bemærkedes det, at klagefristen vedrørende udsendelsen den 29. august 2006 udløb den 26. september 2006. Ved brev af 28. september 2006 klagede [K] til TV 2. Klagen var således fremkommet efter udløbet af 4-ugers fristen, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2. TV 2 realitetsbehandlede imidlertid klagen og fremsendte sit svar til klager ved brev af 30. oktober 2006 indeholdende bl.a. klagevejledning. Pressenævnet fandt på denne baggrund, at klagen over den nævnte udsendelse også skulle realitetsbehandles.
Pressenævnet bemærkede, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens bestemmelser er overtrådt, henhører under domstolenes kompetence, og Nævnet kan ikke tage stilling hertil.
Vedrørende udsendelsen den 29. august 2006, Operation X: Modellernes mareridt. Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt ”muldvarpen” havde fået taget nøgenfotos. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, havde Nævnet ikke mulighed for at afgøre, hvilken forklaring, der var den rigtige. Sådan som klagen forelå oplyst, kunne Pressenævnet endvidere ikke afgøre, hvorvidt fotooptagelserne havde fundet sted inden en eventuel lovstramning.
Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser, indhentet med skjult kamera, uden efterfølgende samtykke. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning i hvert enkelt tilfælde af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse.
Pressenævnet fandt, at den konkrete sag var af en sådan samfundsmæssig interesse, at det var rimeligt at bruge skjult kamera til at indhente den nødvendige dokumentation. Klagers kommentar til oplysningerne var medtaget i udsendelsen, og Nævnet udtalte ikke sin kritik.
På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet kunne nævnet ikke afgøre, hvorvidt der var foretaget ukorrekt klipning i optagelserne til brug for udsendelsen.
Vedrørende udsendelsen af 30. august 2006, Go’Aften Danmark: Udsendelsen indeholdte blandt andet udsagnene ”[A] er 24 år gammel – hun var 21 år, da fotografen krænkede hende” og ”Flere af de kvinder, der har henvendt sig i dag fortæller, at de blev krænket seksuelt af fotografen”, samt spørgsmålet ”Han rørte ikke dig?”. Udsagnene indeholdte oplysninger, der kunne være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], og har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Pressenævnet fandt, at TV 2 havde forsøgt at forelægge oplysningerne for klager inden offentliggørelsen ved at give klager mulighed for at kommentere oplysningerne i udsendelsen. Dette afslog klager. Klager måtte bl.a. på grund af udsendelsen Operation X: Modellernes mareridt have været bekendt med, at udsendelsen ville være kritisk over for ham og hans forretningsmetoder. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis kunne Pressenævnet imidlertid ikke afgøre, om [K] inden udsendelsen også blev informeret om anklagerne for seksuelle krænkelser. På denne baggrund udtalte Nævnet ikke kritik.
Pressenævnet fandt vedrørende ”Nyhederne den 11. og 17. september 2006”, at de fremkomne oplysninger kunne være krænkende, skadelige eller virke agtelsesforringende for klager, hvorfor de skulle have været efterprøvet i særlig grad inden offentliggørelsen, først og fremmest ved forelæggelse for klager. Det fremgik af udsendelserne, at TV 2 havde forsøgt at få indhentet klagers kommentar til oplysningerne, og TV 2 havde tilkendegivet, at sendefladen var til rådighed for kommentarer. Pressenævnet fandt på denne baggrund, at der ikke var grundlag for at udtale kritik i sagen.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0434

Del på sociale medier ved at klikke her: