Sagsnummer: 2007-6-0591

Ikke kritik af TV 2 for omtale af, hvad IgG-test påviser. Skjulte optagelser. Kildekritik. Ikke grundlag for genmæle.

27-12-2007

Klager – en virksomhed – klagede over en udsendelse på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt ”Detox” er klagers registrerede varemærke, og om TV 2 har anvendt det i strid med de immaterialretlige regler, hører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.
På baggrund af udtalelserne fra professor Carsten Bindslev-Jensen, Odense Universitetshospital, lægger Pressenævnet til grund, at IgG-testen afspejler, hvad man spiser, og at huller i tarmvæggen er et normalt forekommende fænomen.
Pressenævnet finder, at seerne ved [K]’s udtalelser ”ikke kan tåle” og ”man må ikke kalde det allergi, selvom det jo er det samme” kan få den opfattelse, at IgG-testen kan påvise fødevareallergi. Nævnet finder imidlertid, at det af professor Carsten Bindslev-Jensens udtalelser fremgår, at testen påviser, hvad en person har spist, og nævnet udtaler ikke sin kritik.
Pressenævnet finder, at det af Carsten Bindslev-Jensens udtalelser fremgår, at ”Leaky Gut Syndrome” er et normalt fænomen, at kroppen optager almindelige fødevarer uomdannet gennem huller i tarmvæggen. Det fremgår videre klart af speak’en til udsendelsen, at søgningen på hjemmesiden www.pubmed.com skulle påvise en eventuel sammenhæng mellem ”Leaky Gut Syndrome” og fødevareoverfølsomhed, hvorfor der ikke er grundlag for at udtale kritik af TV 2 for deres snævre søgning på kriteriet ”Leaky Gut Food Intolerance”.
Et medie skal udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Der gælder efter omstændighederne en tilsvarende forpligtelse for mediet til at udvise særlig agtpågivenhed ved offentliggørelse af kommentarer og vurderinger, når disse indgår i nyhedsformidlingen af en sag. Per Brændgaards klinik er i erhvervsmæssig konkurrence til [K]. Dette forhold gav TV 2 anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for hans udsagn. Således som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at god presseskik ikke er tilsidesat som følge af offentliggørelse af Per Brændgaards vurderinger.
Vedrørende optagelserne foretaget med skjult kamera finder Pressenævnet det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser indhentet med skjult kamera, uden at efterfølgende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan endvidere kun være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse i hvert tilfælde.
I denne forbindelse må den samfundsmæssige interesse i at afdække utraditionelle behandleres metoder opveje hensynet til den enkelte, hvorfor anvendelsen af skjulte optagelser var berettiget. Nævnet finder videre, at [K] ved [D] og [A] har givet deres samtykke til at bringe optagelserne ved i det efterfølgende interview at indvillige i at kommentere optagelserne foretaget med skjult kamera. Nævnet udtaler ikke sin kritik.
Pressenævnet har ikke mulighed for at kræve råbånd udleveret, og kan derfor ikke tage stilling til, om testpersonen under konsultationen var særligt insisterende med henblik på at få foretaget en IgG-test. Nævnet har heller ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af de faktiske forhold, som parterne er uenige om, herunder om samtlige optagelser fra [K] er forelagt klager.
Pressenævnet finder, at TV 2 heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Det følger af medieansvarsloven § 36, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at selvom professor Carsten Bindslev-Jensen ikke var bekendt med terminologien ”Leaky Gut Syndrome”, så fremgår det af udsendelsen, at utætte og hullede tarmvægge er et almindeligt forekommende fænomen. Nævnet finder videre, at det af Carsten Bindslev-Jensens udtalelser fremgår, at IgG-testen ikke påviser fødevareallergi, men hvad en person har spist. [K] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0591.

Del på sociale medier ved at klikke her: