Sagsnummer: 11-70-00075

Ikke kritik af TV 2 for omtale af privat selskabs handicaphjælp (borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning). Tidligere medarbejder udtalte sig. Kildekritik. Ikke grundlag for genmæle.

24-06-2011

Klager – en virksomhed – klagede over udsendelsen ”Operation X – I Lamborghini og kørestol” på TV 2.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af medieansvarslovens § 49 (lovbekendtgørelse nr. 85 af 9. februar 1998 om medieansvar), at Pressenævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang.
Spørgsmålet om, hvorvidt klager er berettiget til erstatning efter medieansvarslovens regler eller i øvrigt, falder uden for nævnets kompetence. Det samme gælder vurderingen af [Person B, direktør for HandiGruppen A/S]s hjælperes ageren i henhold til serviceloven (lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011). Disse forhold behandles derfor ikke.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.1.
Det forhold, at [Person D] er tidligere medarbejder hos HandiHelp A/S og part i den verserende civilretlige sag med HandiGruppen A/S (med binavnet HandiHelp A/S), gav TV 2 anledning til at udvise agtpågivenhed over for hendes udtalelser, men er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at god presseskik er tilsidesat. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for den tidligere medarbejder, hvis udtalelser understøttes af de øvrige oplysninger i udsendelsen. Da den civilretlige sag vedrørende ansættelsesmæssige forhold ikke har direkte forbindelse til de omtalte forhold, finder nævnet heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at oplyse om den verserende sag.
HandiLeasing ApS er et helejet datterselskab af HandiGruppen A/S, ligesom der i et ikke ubetydeligt omfang består et personsammenfald. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at omtale Lamborghinien som HandiHelp A/S’ firmabil eller omtalen heraf i øvrigt. Det fremgår af såvel udsendelsen som udsagnet ”medarbejderne joker med, at det er Københavns Kommune, der har betalt for bilen”, at Københavns Kommune ikke direkte har betalt bilen, og at udsagnet ikke er udtryk for en faktisk oplysning, men en spøg. Nævnet har også tillagt det betydning, at det af [Person B]s udtalelser fremgår, at bilkøbet er en investering.

Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at der i et vist omfang er sket en tilbagebetaling til Gladsaxe Kommune og Aarhus Kommune af udbetalte honorarer, at Københavns Kommune har politianmeldt [Person B], og at to borgere i Viborg Kommune har anmeldt HandiHelp A/S for bedrageri. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik af TV 2 for at omtale fakturaer som falske: ”Vi kan se, at I sender nogle falske fakturaer ud til forskellige kommuner for nogle ydelser, som I ikke – som I får penge for – som I ikke har leveret.” Nævnet har også tillagt det betydning, at både oplysningerne om falske fakturaer og eksemplet fra Viborg Kommune forelægges [Person B] under interviewet.
Det er ikke muligt for nævnet at vurdere hvilke arbejdsopgaver, [Person F, Person B’s broder] har udført for det månedlige konsulenthonorar på 75.000 kroner fra HandicapPortalen A/S. Uanset, at vederlaget måtte hidrøre fra andre arbejdsopgaver end [Person B]s BPA-ordning varetaget af HandiHelp A/S, finder nævnet – henset til oplysningerne i udsendelsen og sådan som sagen i øvrigt foreligger oplyst – ikke grundlag for at udtale kritik af stillingsbetegnelsen.

Pressenævnet finder, at TV 2 kunne have konkretiseret beskyldningerne på baggrund af optagelserne af [Person B]s moder yderligere under forelæggelsen for [Person B]. Under hensyn til den forelæggelse, der faktisk fandt sted, og de i øvrigt offentliggjorte oplysninger, finder nævnet imidlertid ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at kontrollere oplysningerne yderligere.
Nævnet finder heller ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af TV 2, herunder for at gengive Jens Elmelunds udtalelser.

Genmæle
Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at udsagnene vedrørende faktureringen, honoreringen af [Person F] og Lamborghinien enten er vurderinger eller oplysninger, der ikke er egnet til at påføre HandiGruppen A/S skade af betydning. Klager er derfor ikke berettiget til at få bragt sit genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00075.

Del på sociale medier ved at klikke her: