Sagsnummer: 2005-6-0274

Ikke kritik af TV 2 for optagelser med skjult kamera vedr. ulovlig handel med dyr

05-05-2006

Klager klagede over udsendelse på TV 2.

Klager klagede over udsendelse på TV 2.

Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser, indhentet ved skjult kamera, uden at efterfølgende samtykke er tilvejebragt. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning i hvert enkelt tilfælde af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse. Pressenævnet fandt, at den konkrete sag var af en sådan samfundsmæssig interesse, at det var forsvarligt at bruge skjult kamera til at indhente den nødvendige dokumentation. Pressenævnet lagde herved vægt på, at det næppe på anden vis havde været muligt at få sagen belyst. Pressenævnet bemærkede, at det ikke har været mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af de faktiske forhold, hvorom parterne er uenige. Pressenævnet fandt, at klager ved konfrontationssamtalen, som efter det oplyste varede over to timer, havde haft fornøden mulighed for at kommentere oplysningerne. Som følge af redaktørens redigeringsret kunne klager ikke forvente at få lov at kommentere den redigerede udsendelse. Citater og meningstilkendegivelser må ikke bringes i en form, så de forvansker de fremførte synspunkter. Da nævnet ikke havde mulighed for at se råbåndene, kunne nævnet imidlertid ikke tage stilling til, om der var foretaget en ukorrekt klipning i optagelserne til brug for udsendelsen. Pressenævnet fandt ikke, at udsendelsen gav anledning til tvivl om, at det er FNs subjektive kategorisering af dyrehandelens omfang, når denne sidestilles med narko- og våbenhandel. Nævnet fandt ikke anledning til at udtale kritik over TV 2s gengivelse af vurderingen. Nævnet fandt, at der heller ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik i sagen. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0274.

Del på sociale medier ved at klikke her: