Sagsnummer: 2010-6-1062

Ikke kritik af TV 2 for at offentliggøre optagelser indhentet med skjult kamera på Håndværkerhavens område og fra offentlig vej i nærmiljøet. Sløring. Forelæggelse. Ikke grundlag for genmæle.

20-01-2011

Klager – FOA som mandatar for fire medlemmer (Klager 1, 2, 3 og 4) – klagede over nyhedsindslag og artikler vedrørende Håndværkerhaven offentliggjort af TV 2 DANMARK A/S.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Vedrørende Håndværkerhavens plejehjem bemærker Pressenævnet indledningsvis, at det af 19Nyhederne den 4. juli 2010 fremgår, at det forud for TV 2s indslag var besluttet at afskedige en ledende medarbejder, ligesom det var besluttet at kommunalisere Håndværkerhavens plejehjem. I udsendelsen den 5. juli 2010 oplyser sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, at Københavns Kommune samme dag havde besluttet at nedlægge aftenplejen i Håndværkerhaven med øjeblikkelig virkning. Ifølge Social- og Sundhedsforvaltningens referat af 19. august 2010 blev hele hjemmeplejeenheden pr. 9. juli 2010 overflyttet til hjemmeplejeenheden Bispebjerg.
I udsendelsen den 4. juli 2010 udtaler sundheds- og omsorgsborgmesteren: ”Vi ser, at der er medarbejdere, der i den grad snyder ældre for den tid, som de skulle have haft til meget, meget vigtig hjælp”. Chef for hjemmeplejen på Bispebjerg og Nørrebro, Vivian Buse, udtaler i indslaget: ”Man er visiteret til en ydelse, og det udgør jo så en tidsramme, så når hjælperen er der, er der en tidsramme for at kunne løse de her opgaver sammen med brugerne.” Ifølge forvaltningens svar på advokat Simon Hutters e-mail af 2. november 2010 er borgerne visiteret til ydelser, ikke tid. Af forvaltningens svar på advokatens e-mail af 11. november 2010 fremgår, at en times administrativt arbejde ikke er forudsat i kørelisten. Administrativt arbejde skal være planlagt og fremgå af kørelisten.

[Klager 3] har den 30. juli 2010 med kommunen indgået en fratrædelsesaftale. Af aftalen fremgår det, at ”[Klager 3] ikke har foretaget snyd ved sin brug PDA’en for egen vindings skyld”. På det foreliggende grundlag må dette forstås alene som præcisering af, at klager ikke har haft noget motiv om vinding.
Efter parternes oplysninger lægges det videre til grund, at [Klager 1] har fået en advarsel for ikke-korrekt tidsregistrering, at [Klager 2] har fået to påtaler, én for at køre hjem og én med henblik på at sikre en korrekt brug af PDA’erne fremadrettet, og at [Klager 4] har fået en påtale med henblik på at sikre en korrekt brug af PDA’erne fremadrettet.

Skjult kamera
Vedrørende optagelser foretaget med skjult kamera i Håndværkerhavens fællesrum og på terrassen bemærker Pressenævnet, at det som udgangspunkt er betænkeligt at bringe oplysninger indhentet med skjult kamera. Når der som her ikke er indhentet et efterfølgende samtykke til offentliggørelse af optagelserne, følger det af nævnets praksis, at offentliggørelsen skal tjene en samfundsmæssig interesse, der klart overstiger hensynet til den eller de personer, der er optaget med skjult kamera, og at den nødvendige journalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde.
Pressenævnet finder, at det er af væsentlig samfundsmæssig interesse at belyse plejen for personer visiteret til hjemmehjælp, herunder hvorvidt medarbejderne registrerer deres arbejdstid i overensstemmelse med de faktiske forhold. Ved bedømmelse af, om offentliggørelsen af optagelserne indhentet med skjult kamera var berettiget, har nævnet lagt vægt på, at optagelserne vedrørte medarbejdernes arbejde, at optagelserne ikke var unødigt krænkende, og at ansigterne var slørede med en ”måne” samt de ansættelsesretlige konsekvenser.
Nævnet finder herefter, at hensynet til klagerne ikke overstiger den offentlige interesse, og at dokumentationen for medarbejdernes brug af PDA’erne næppe eller kun meget vanskeligt kunne skaffes på anden vis. Nævnet har imidlertid ikke haft adgang til råbåndene og har derfor ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt optagelserne af [Klager 2] og [Klager 4] har givet et dækkende billede af det passerede. På dette grundlag udtaler nævnet ikke kritik af TV 2 for at offentliggøre optagelserne indhentet med skjult kamera.

Optagelser fra offentligt tilgængelige steder
Det følger af de vejledende regler, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Det er som udgangspunkt ikke i strid med god presseskik, at medier fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på offentligt tilgængelige steder, selvom de pågældende ikke har samtykket heri. Der skal dog udvises varsomhed med hensyn til de sammenhænge, hvori de indgår.
Pressenævnet finder som anført, at den samfundsmæssige interesse i at belyse plejen for personer visiteret til hjemmehjælp er væsentlig, og nævnet finder ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2 for at offentliggøre de viste optagelser. Nævnet har herved også lagt vægt på, at oplysningerne angår forhold vedrørende medarbejders arbejdsudførelse, at besøgstiderne afviger væsentligt fra kørelisterne, og at disse oplysninger er kontrolleret af Københavns Kommune.

Sløring
Et medie, der kritiserer en virksomhed eller myndighed, bør i den forbindelse ikke omtale eller vise ikke-ledende medarbejdere på en sådan måde, at de ud fra mediets oplysninger kan identificeres. Det påhvilede derfor TV 2 at sikre en effektiv sløring af de pågældende menige medarbejdere. Klagernes ansigter, bilers registreringsnumre og andre forhold, der umiddelbart vil kunne medføre identificering af klagerne, er slørede. Nævnet finder, at der er foretaget en tilstrækkelig anonymisering, og at det forhold, at klagernes frisurer eller stemmer ikke var slørede, ikke kan føre til et andet resultat.

Efterprøvelse
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for dem, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.
Pressenævnet finder, at beskyldningerne om, at borgere ikke får den pleje, de er visiteret til, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for navnlig Københavns Kommune, der er ansvarlig for forholdene i hjemmeplejen, men også for de menige medarbejdere, der er filmet. Beskyldningerne har derfor skullet efterprøves i særlig grad, inden de blev bragt, herunder ved forelæggelse for klagerne for at sikre, at optagelserne giver et korrekt billede af det passerede.
Det fremgår af sagens oplysninger, at Københavns Kommune fik forelagt optagelserne den 1. juli 2010. I forlængelse heraf blev navnlig et indslag vedrørende [Klager 3] redigeret bort, men kommunen havde ikke i øvrigt væsentlige rettelser.
Sådan som sagen foreligger oplyst, har nævnet ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt [Klager 3] den 1. juli 2010 efter at have set TV 2s optagelserne fra Nørrebro Bycenter ændrede standpunkt og udtalte sig til kamera. På det offentliggjorte klip har klager imidlertid afslået at udtale sig. Nævnet har endvidere ikke mulighed for at vurdere omfanget af den tilladelse, som leder Lotte Jørgensen den 28. september 2010 bekræftede at have givet.
Vedrørende [Klager 1] og [Klager 3] finder nævnet, at TV 2 i fornødent omfang har forelagt dem optagelserne. Nævnet finder det beklageligt, at [Klager 1] ikke blev kontaktet direkte af TV 2, og at udsendelsen den 4. juli 2010 kan give indtryk af, at [Klager 3] tidsmæssigt blev interviewet af TV 2 umiddelbart efter turen til Nørrebro Bycenter og ikke først fire uger senere. Nævnet finder imidlertid, at disse forhold ikke i sig selv er tilstrækkelige til at udtale kritik. Nævnet har herved også tillagt det betydning, at tiden anvendt til private gøremål ikke fremgår af tidsregistreringerne, uanset om klagerne havde fået tilladelse hertil.
For så vidt angår [Klager 2], finder nævnet, at TV 2 i fornødent omfang har efterprøvet sine oplysninger om, at hun tog hjem i arbejdstiden, herunder dels ved at kontakte kommunen og den vagthavende chefsygeplejerske. Pressenævnet finder, at det havde været i overensstemmelse med god presseskik, om TV 2 havde udfoldet større bestræbelser på at fastslå, om optagelserne indhentet med skjult kamera påviste en koordinering af påstået opdigtede besøg, herunder ved forelæggelse for [Klager 2] og [Klager 4]. Da Pressenævnet som anført ikke kan vurdere, om TV 2’s oplysninger giver et dækkende billede af det passerede, finder nævnet med henvisning til de givne påtaler – uanset disses fremadrettede karakter – vedrørende brugen af PDA’ere, ikke fornødent grundlag for at udtale kritik.

Nævnet finder, at TV 2 heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Genmæle
Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Det lægges til grund, at borgerne er visiteret til en ydelse, at ydelsens karakter blandt andet danner basis for borgerens tildelte tid, og at Social- og Sundhedsforvaltningen ved referat af 19. august 2010 har fastslået, at borgerne ikke har været udsat for omsorgssvigt.
Uanset, at grundlaget for udsagnene om, at borgerne ikke ”får den tid, de har ret til”, og at besøgene er kortere, end de skal være, ikke er faktisk korrekte, finder nævnet, at udsagnene vedrørende den manglende tid hos borgerne ikke er egnet til at påføre klagerne skade af betydning. Nævnet har herved også lagt vægt på, at det af udsendelserne fremgår, at udsagnene skal ses i sammenhæng med besøgenes varighed, der er væsentlig kortere, end de er skemalagt til at vare efter visitationen.
Allerede på baggrund af de givne påtaler finder nævnet, at forholdet vedrørende indholdet af optagelserne indhentet med skjult kamera på Håndværkerhavens område ikke er egnet til at påføre klagerne skade af betydning.
Nævnet finder, at de øvrige udsagn dels fremstår som vurderinger på baggrund af de offentliggjorte oplysninger, herunder navnlig udsagnene ”systematisk” og ”konsekvent” svindel, dels som oplysninger, der ikke er egnede til at påføre klagerne skade af betydning.
Klagerne er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-1062.

Del på sociale medier ved at klikke her: