Sagsnummer: 11-70-00158

Ikke kritik af Vejle Amts Folkeblad og vejleamtsfolkeblad.dk for formulering af overskrift. Ikke grundlag for genmæle, da der var tale om vurderinger.

01-12-2011

Klager – EuroPark A/S – klagede over forsidehenvisningen ”EuroPark truede 72-årig med inkasso” og artiklen ”EuroPark jagter 72-årig” i Vejle Amts Folkeblad samt artiklen ”EuroPark ville ikke lytte til 72-årig kvinde” på vejleamtsfolkeblad.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Person A] var i telefonisk kontakt med EuroPark A/S. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke vurdere, hvilken forklaring, der er den rigtige.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.
Pressenævnet finder, at det af sammenhængen fremgår, hvordan ordet ”truede” skulle opfattes. Nævnet udtaler ikke kritik af brugen.
Det følger af en dansk retsgrundsætning, at ”pengeskyld er bringeskyld”. Det betyder, at skyldneren har ansvaret for, at en gæld er indbetalt. Nævnet finder herefter, at det af forsiden burde have fremgået, at [Person A] havde indbetalt med et forkert løbenummer og derved selv bar ansvaret for, at betalingen ikke var registreret rette sted. Da det imidlertid af underoverskriften og teksten på side 5 i avisen klart fremgik, at [Person A] havde indbetalt med forkert løbenummer, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik.
Pressenævnet finder, at overskriften ”EuroPark jagter 72-årig kvinde” fejlagtigt kan give indtryk af, at EuroPark A/S har sendt mere end de to rykkerskrivelser. Det fremgår imidlertid af artiklen på hvilket grundlag, avisen anser selskabet for at ”jagte” kvinden. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af overskriftens formulering.
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at overskriften ”EuroPark jagter 72-årig kvinde” i Vejle Amts Folkeblad og udsagnet ”Det kan være svært at få EuroPark i tale” på vejleamtsfolkeblad.dk er vurderinger, og ikke faktiske oplysninger. Allerede af denne grund er klager ikke berettiget til et genmæle over for disse.
Uanset, at forholdene ”der dog først opdagede fejlen da avisen rettede henvendelse” og [Person A] ikke var i telefoniske kontakt med klager, ikke måtte være korrekte, finder nævnet, at disse ikke i sammenhængen er egnet til at påføre EuroPark A/S skade af betydning. Nævnet har lagt vægt på, at EuroPark A/S havde modtaget indbetalingen.
Efter parternes synspunkter lægges til grund, at de øvrige faktiske forhold er korrekt beskrevet. EuroPark A/S er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00158.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: