Sagsnummer: 2008-6-0635

Ikke kritik af www.tv2.dk for omtale af politianmeldelse. Firmanavn oplyst. Retsreportage.

28-03-2008

Klager klagede over en artikel på www.tv2.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Under henvisning til den nære sammenhæng mellem artiklerne den 8. og 9. januar 2008 finder Pressenævnet ikke anledning til at afvise nogen del af klagen.
Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt straffeloven og Menneskerettighedskonventionen er overtrådt, henhører under domstolene og ligger uden for nævnets kompetence, hvorfor forholdet ikke behandles.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at der i videst muligt omfang skal følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes. En tiltaltes navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet, jf. punkt C.6.
Under henvisning til Pressenævnets kendelse af 10. oktober 2007 (sag 2007-6-567) bemærker nævnet, at klager i forbindelse med politianmeldelsen til den nu rejste tiltale har været omtalt ved navns nævnelse i pressen. På baggrund af den omfattende medieomtale kan det ikke udelukkes, at klager kan identificeres ud fra de i artiklen nævnte oplysninger. Pressenævnet finder imidlertid, at der er en sådan almen interesse i den pågældende sag, at der ikke er grundlag for at fastslå, at www.tv2.dk har tilsidesat god presseskik som følge af oplysningen ”[A]-fotostudie i Århus”.
Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter, jf. punkt C.3.
Pressenævnet finder, at der fremgår af artiklen, at [K] ikke anser forholdene for underbyggede. Dette gælder bl.a. omtalen ”Voldtægten af pigen vinteren 1998 var angiveligt så voldsom, at hun begyndte at bløde” og ”Krænkelserne mod de andre piger var primært, at han befølte dem på brysterne og i skrid-tet. I et af tilfældene lagde han sig nøgen oven på pigen og befølte hende.”. Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] ”erkender frivilligt samleje”. Sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Pressenævnet finder imidlertid, at det af artiklen fremgår, at klager nægter sig skyldig og anser anmeldelserne for falske. Nævnet udtaler ikke kritik af www.tv2.dk på baggrund af gengivelsen af parternes synspunkter.
Pressenævnet finder, at www.tv2.dk heller ikke i øvrigt har handlet i strid med god presseskik. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0635.

Del på sociale medier ved at klikke her: