Sagsnummer: 16-70-01058

Information var ikke forpligtet til at bringe portrætartikel

09-02-2017

En person klagede over, at dagbladet Information undlod at omtale hans forhold, selvom han var blevet interviewet og fotograferet til en artikel. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at avisen havde forpligtet sig til at omtale personens forhold og afviste klagen.

[Klager] har klaget til Pressenævnet, idet han mener, at dagbladet Information har tilsidesat god presseskik ved at afvise at bringe en artikel om ham og forholdene i den andelsboligforening, han bor i.

1 Sagsfremstilling

En af Informations journalister mødtes og talte med [Klager] om [Klager]s forhold. [Klager] var blandt andet interesseret i en omtale af forholdene i den andelsboligforening, hvor han bor. Avisen sendte efterfølgende en fotograf for at tage billeder. Efterfølgende meddelte journalisten, at hans overordnede hos dagbladet Information ikke ville bringe artiklen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har til støtte for klagen til Pressenævnet blandt andet anført, at han og Informations journalist havde indgået en aftale om at bringe en portrætartikel om hans forhold, herunder forholdene i den andelsboligforening, hvor han bor.

[Klager] har fremlagt en fuldmagt, som ifølge klager er givet til journalisten i november 2016:

”Jeg, [Klager], giver hermed fuldmagt til [Journalisten], journalist, til indsigt i min boligsag. Advokatforretning og boligselskab får hermed tilladelse til at udtale sig om min sag.

Med venlig hilsen

[CPR-nummer]”

Journalisten kom efterfølgende på besøg hos klager. De var enige om, at der skulle bringes en artikel. Herudover kom avisens fotograf også forbi hans bopæl og tog billeder. Den 19. december 2016 blev han imidlertid orienteret om, at journalistens overordnede ikke ville bringe omtalen. Som dokumentation for, at det var aftalt, at sagen skulle omtales i avisen, har [Klager] fremlagt et dokument (uden underskrifter), som journalisten ifølge klager overleverede til ham den 23. december 2016. Ifølge dokumentet er det skrevet den 20. december 2016 ”med hjælp fra [Journalisten]”. Dokumentet beskriver navnlig [Klager]s bolig- og helbredsforhold.

2.2 Informations synspunkter

Information har over for Pressenævnet oplyst, at det er korrekt, at en journalist og en fotograf besøgte [Klager]. Det skete efter, at han havde henvendt sig til avisen med sin sag.

Information har imidlertid afvist, at der skulle være indgået en aftale med [Klager] om at bringe en artikel om ham. Tværtimod understregede journalisten over for ham, at det ikke var sikkert, at avisen ville bringe en artikel om sagen. Efter besøget hos klager vurderede avisen, at sagen ikke var væsentlig nok til at bringe en artikel om den. Information har anført, at avisen er berettiget til at undlade at bringe omtalen.

3 Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler:

[Klager] har klaget over, at Information undlod at omtale hans forhold efter, at avisens journalist havde indsamlet oplysninger om klager og fotograferet ham til brug for en artikel.

Det er Pressenævnets opfattelse, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet som udgangspunkt er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Det bemærkes dog generelt, at en avis (redaktøren) på baggrund af sin egen eller sine medarbejderes adfærd kan have forpligtet sig til at bringe en given omtale.

Information har oplyst, at journalisten undervejs i forløbet oplyste [Klager] om, at det ikke var sikkert, at avisen ville bringe omtalen. På den baggrund finder Pressenævnet ikke grundlag for at fastslå, at Information har forpligtet sig til at omtale [Klager]s forhold i avisen.

Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Pressenævnets kendelse af 2. februar 2017 i sag nr. 16-70-01058

 

Del på sociale medier ved at klikke her: