Sagsnummer: 15-70-00876

Ingen egen drift-sag om udvælgelse af læserbreve

23-12-2015

Pressenævnet havde modtaget en anmodning om af egen drift at behandle Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekends ændrede retningslinjer for optagelse af læserbreve, der ifølge medierne afhang af omfanget af kommunens annoncering. Nævnet afviste at behandle sagen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet kan i medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Bestemmelsens ordlyd er gentaget i § 7, stk. 2, i nævnets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsorden for Pressenævnet).
Det fremgår af indledningen til de vejledende regler for god presseskik, ”Grundlæggende synspunkter”, at under brud på god presseskik hører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på mediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om mediernes frie og uafhængige stilling.
Pressenævnet bemærker, at indledningen i de vejledende regler for god presseskik, ”Grundlæggende synspunkter”, kan finde anvendelse ved behandlingen af klagesager såvel som de øvrige punkter i de vejledende regler for god presseskik.
Det fremgår videre af de vejledende regler, at der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse, jf. punkt B.4.
Sjællandske Mediers redaktør har den 25. september 2015 i DAGBLADET Ringsted meddelt, at de to gratis ugeaviser Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend ikke længere har mulighed for løbende at optage ”kommunens pressemeddelelser, herunder byrådsmedlemmernes ditto”, efter at Ringsted Kommune har besluttet at annoncere mindst muligt i aviserne. Ifølge Sjællandske Medier er beslutningen om begrænsningen i optagelse af læserbreve og pressemeddelelser begrundet i en prioritering, da spaltepladsen bliver mindre, når kommunen ikke i samme omfang annoncerer i avisen.
Pressenævnet træffer afgørelse i konkrete klagesager. [Klager] har i sin anmodning til Pressenævnet ikke henvist til konkrete eksempler på, at pressemeddelelser skulle være blevet afvist af Lokalbladet Ringsted eller Ringsted Weekend, eller at den øvrige redaktionelle omtale skulle være foranlediget af økonomiske interesser. Hertil kommer, at redaktøren af et medie som udgangspunkt er berettiget til at beslutte, hvad der skal bringes i et medie.
Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke, at der er grundlag for at vurdere, hvorvidt redaktøren af Sjællandske Medier ved den ændrede praksis skulle have overskredet rammerne for redigeringsretten eller i øvrigt valgt at redigere ugeavisernes indhold i strid med god presseskik. Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at tage sagen op til behandling, men bemærker, at det i en situation som den foreliggende må påhvile redaktøren en skærpet opmærksomhed med henblik på at sikre, at kommercielle interesser ikke får indflydelse på ugeavisernes redaktionelle indhold, jf. punkt B.4 i de presseetiske regler.
Anmodningen afvises.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00876.

Del på sociale medier ved at klikke her: