Sagsnummer: 2001-0031

Ingen kritik af B.T. Dissens.

14-09-2001

Klageren klagede over, at bladet i en lederartikel havde bragt urigtige beskyldninger mod klager og anførte endvidere, at bladet langt fra havde undersøgt sagen så grundigt, som de presseetiske regler kræver. Klager klagede ikke over, at hans navn var nævnt i bladet, men at lederskribenten ved at nævne klagers navn gjorde lederen til et personangreb …

Klageren klagede over, at bladet i en lederartikel havde bragt urigtige beskyldninger mod klager og anførte endvidere, at bladet langt fra havde undersøgt sagen så grundigt, som de presseetiske regler kræver. Klager klagede ikke over, at hans navn var nævnt i bladet, men at lederskribenten ved at nævne klagers navn gjorde lederen til et personangreb og ikke en kritik af gældende ret. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet ikke har kompetence til at tage stilling til, om bladet i forhold til klager har overtrådt straffelovens § 267. Nævnet udtalte, at en lederartikel i sagens natur altid vil bestå af mere vurderende, kommenterende og subjektive betragtninger end almindelige artikler, og der må derfor indrømmes en høj grad af frisprog i sådanne artikler. Tre medlemmer fandt under hensyntagen til ovennævnte, at lederartiklen, – der ikke indeholdt nye faktiske oplysninger i forhold til en samme dag i bladet trykt artikel om samme sag, – ikke havde et sådant indhold, at bladet havde tilsidesat god presseskik. Disse medlemmer lagde i den forbindelse tillige vægt på, at klageren var citeret i den artikel, som blev bragt samme dag som den påklagede lederartikel. Et medlem fandt, at udsagnene i lederen omkring klagers person og embedsførelse var af en sådan karakter, at bladet ved offentliggørelsen af disse havde handlet i strid med god presseskik. I overensstemmelse med stemmeflertallet udtalte Pressenævnet ikke kritik af bladet. Dissens.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0031.

Del på sociale medier ved at klikke her: