Sagsnummer: 2003-0039

Ingen kritik af Danmarks Radio, intet genmælekrav. Fup og svindel i dyrlægernes verden.

21-08-2003

Klager – en forening – klagede over en kritisk tv-udsendelse, der så på fup og svindel i dyrlægernes verden, og ønskede genmæle over for nogle faktiske forkerte oplysninger. Klagen var for sent indgivet, men da Danmarks Radio ikke havde givet den fornødne klagevejledning, der følger af medieansvarsloven i forhold til afslag på genmæle, og som …

Klager – en forening – klagede over en kritisk tv-udsendelse, der så på fup og svindel i dyrlægernes verden, og ønskede genmæle over for nogle faktiske forkerte oplysninger.
Klagen var for sent indgivet, men da Danmarks Radio ikke havde givet den fornødne klagevejledning, der følger af medieansvarsloven i forhold til afslag på genmæle, og som i øvrigt efter forvaltningslovens § 25 gælder i forhold til indklagede, behandlede nævnet den indgivne klage.
Pressenævnet bemærkede, at der i udsendelsen med baggrund i en række sager fremsættes kritik mod navngivne og unavngivne dyrlæger for deres handlemåde i de pågældende sager. De navngivne dyrlæger havde alle fået mulighed for at komme til orde i forhold til den rejste kritik. Indklagede havde desuden forsøgt at få kommentarer til de pågældende sager fra formanden for hestedyrlægerne. Nævnet fandt på den baggrund ikke, at indklagede ved sin fremstilling havde handlet i strid med god presseskik.
Med hensyn til en norsk dyrlæges udtalelser om danske dyrlæger og korruption blandt disse bemærkede nævnet, at udtalelserne alene var udtryk for hans vurdering, der var baseret på hans kendskab til en række konkrete sager. Kritikken blev i udsendelsen forelagt for formanden for hestedyrlægerne, der afviste kritikken. På den baggrund fandt nævnet ej heller, at indklagede på dette punkt havde handlet i strid med god presseskik.
Det var nævnets opfattelse, at det af udsendelsen fremgik, hvad der var faktiske oplysninger, og hvad der var kommentarer. God presseskik ikke tilsidesat på dette punkt.
Nævnet fandt ikke i øvrigt, at indklagede havde handlet i strid med god presseskik.
Nævnet fandt ikke, at der i udsendelsen var bragt forkerte oplysninger af faktisk karakter, der kunne give grundlag for et genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0039.

Del på sociale medier ved at klikke her: