Sagsnummer: 2001-0048

Ingen kritik af Kristeligt Dagblad. Offentlige og private virksomheder genstand for mediernes bevågenhed.

11-10-2001

Klageren fandt, at god presseskik var tilsidesat, idet forfatteren til artiklen, der omhandlede et kursus hos klager, havde opgivet falsk identitet og havde offentliggjort oplysninger vedrørende kursusdeltagerne, uanset at hun havde underskrevet en fortrolighedserklæring. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at det gennem nævnets praksis er slået fast, at offentlige og private virksomheder i højere grad end privatpersoner …

Klageren fandt, at god presseskik var tilsidesat, idet forfatteren til artiklen, der omhandlede et kursus hos klager, havde opgivet falsk identitet og havde offentliggjort oplysninger vedrørende kursusdeltagerne, uanset at hun havde underskrevet en fortrolighedserklæring. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at det gennem nævnets praksis er slået fast, at offentlige og private virksomheder i højere grad end privatpersoner må tåle at være underkastet mediernes vurdering, ligesom der på disse områder må gælde forholdsvis vide rammer for medierne. Da klager forud for artiklen havde været genstand for en kritisk pressedækning blandt andet med beskyldninger om hjernevask og sektlignende adfærd, fandt nævnet ikke, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved, at bladets journalist ved deltagelsen i kurset benyttede sit pigenavn for derved at undgå at blive genkendt som journalist. Hvad angik klagers fortrolighedserklæring fandt nævnet, at det ikke i sig selv var stridende mod god presseskik, at bladet havde handlet imod denne erklæring. Nævnet fandt ikke, at beskrivelsen af de i artiklen omtalte – anonymiserede – deltagere var krænkende for klager.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0048.

Del på sociale medier ved at klikke her: