Sagsnummer: 13-70-00499

Ingen kritik af TV 2 for udsendelse om franchising

30-08-2013

Programmet Operation X sendte udsendelsen ”Operation X: Fitnesskongen og rengøringsfyrsten”, og tv2.dk skrev om den og brugte samme overskrift. Både udsendelse og artikel handlede om en franchisevirksomhed. I udsendelsen medvirkede franchisetagere, der fortalte, at de har tabt penge på projektet.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Undercover journalist
Pressenævnet skal indledningsvist bemærke, at spørgsmålet om, hvorvidt Concept 10 10 er berettiget til erstatning i forbindelse med TV 2’s anvendelse af en undercover journalist henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence.
Pressenævnet finder, at der er en klar samfundsmæssig interesse forbundet til omtalen af klagers forretningsmetoder i forbindelse med hvervning af nye franchisetagere.
Nævnet har i den forbindelse særligt lagt vægt på, at det ved voldgiftskendelsen mellem Topmotion ApS og Concept 10 10, Inc. i juli 2010 er fastslået, at klager har fremlagt budgetter, der har været inadækvate som grundlag for at indgå en franchiseaftale. Pressenævnet skal bemærke, at voldgiftsrettens kompetence i sagen er fastslået ved formalitetskendelse af 25. marts 2010, og at denne kompetence ikke er dokumenteret anfægtet af klager inden den relevante frist i voldgiftslovens § 16, stk. 3, hvorfor voldgiftsrettens kompetence må anses for endeligt fastslået.
Det er nævnets opfattelse, at det ved research af, om sådanne ovennævnte utilstrækkelige budgetter stadig bliver fremlagt under forløbet umiddelbart forinden underskrivelse af en franchiseaftale med Concept 10 10 og af klagers forretningsmetoder ellers, var velbegrundet, at journalisten gav sig ud for at være en potentiel franchisetager uden at præsentere sig som journalist, idet det må lægges til grund, at der ikke var praktisk mulighed for at få klagers forretningsmetoder belyst realistisk på anden måde.
Nævnet finder derfor ikke, at TV 2 har tilsidesat god presseskik på dette punkt.
Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [Klager] har tilkendegivet, at han opholdt sig permanent i Florida eller ej. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet kan Pressenævnet ikke tage stilling til hvilken forklaring, der er den rigtige.
Nævnet finder på denne baggrund ej heller grundlag for at fastslå, at TV2 har tilsidesat god presseskik ved at opsøge [Klager] i Florida på den måde, som det skete.

 

Ukorrekte oplysninger
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, jf. punkt A.1.
Pressenævnet lægger, ud fra det oplyste, til grund, at både [Person D], [Person C] samt [Person A] og [Person B] har lidt betydelige økonomiske tab som følge af indgåelse af franchiseaftale med Concept 10 10. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2 for at bringe udsagn om, at de tidligere franchisetagere har tabt penge på deres foretagender med Concept 10 10 eller for at anvende formuleringen ”Deres møde med [Klager] er endt med tab på mange millioner kroner” i artiklen fra den 22. maj 2013.
Pressenævnet finder, at udsendelsens og artiklens udsagn om, at klager tidligere har fremlagt budgetter, der har været utilstrækkelige for indgåelsen af en franchiseaftale, og at [Person A] og [Person B] har penge til gode hos Concept 10 10 for netop dette forhold samt for konvertible træninger, er dokumenteret korrekte med voldgiftskendelsen af juli 2010. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af TV 2 for at bringe disse udsagn.
Da budgettet, der udleveredes til TV 2’s muldvarp efter det for nævnet oplyste med få uvæsentlige afvigelser er identisk med det, der blev udleveret til [Person A] og [Person B], udtaler nævnet heller ikke kritik af TV 2 for at bringe udsagnet om, at Concept 10 10 stadig fremlægger budgetter, der er utilstrækkelige.
I forhold til udsagnene om, at klagers Concept 10 10-centre har kørt med sorte lønninger, at der skulle være en arrestordre på [Klager] i Dubai, og at [Klager] skulle befinde sig i eksil i Florida og dér føre en ekstravagant livsstil, har parterne afgivet modstridende forklaringer. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet kan Pressenævnet ikke tage stilling til hvilke forklaringer, der er de rigtige. Nævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved ikke at kontrollere oplysningerne yderligere.

 

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at kritik bør udvises overfor nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.
Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for [Person B], [Person A], [Person C] og [Person D]. Udsendelsen gengiver de tidligere franchisetageres forklaring af forløbet vedrørende indgåelsen og ophævelsen af deres franchiseaftaler med Concept 10 10. Udtalelserne fremstår tydeligt som de tidligere franchisetageres vurdering af sagen, og det fremgår klart, at der er et modsætningsforhold mellem klager på den ene side og [Person B], [Person A], [Person C] og [Person D] på den anden side. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2 for at bringe en gengivelse af de tidligere franchisetageres forklaring af forløbene. Videre har nævnet lagt vægt på, at [Klager] har fået mulighed for at kommentere de tidligere franchisetageres udtalelser, og at hans kommentarer er gengivet i udsendelsen.
Sådan som sagen er oplyst for Pressenævnet, finder nævnet heller ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af TV2.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00499.

Del på sociale medier ved at klikke her: