Sagsnummer: 2001-0042

Ingen kritik af TV 2-Zulu, ej heller krav på genmæle. Redaktionelt fravalg af oplysninger.

14-09-2001

Klager klagede bl.a. over, at tv-stationen sammenlignede to forskellige produkter i en "test" uden at der blev gjort opmærksom på, at produkterne ikke var sammenlignelige. Klageren anførte, at de manglende forklarende eller præciserende oplysninger i tv-stationens udsendelse udgjorde en så grov forvrængning af faktum, at udtalelserne måtte kunne sidestilles med forkerte oplysninger af faktisk karakter. …

Klager klagede bl.a. over, at tv-stationen sammenlignede to forskellige produkter i en "test" uden at der blev gjort opmærksom på, at produkterne ikke var sammenlignelige. Klageren anførte, at de manglende forklarende eller præciserende oplysninger i tv-stationens udsendelse udgjorde en så grov forvrængning af faktum, at udtalelserne måtte kunne sidestilles med forkerte oplysninger af faktisk karakter. Klageren anførte endvidere, at tv-stationen havde handlet i strid med god presseskik ved at afvise at bringe klagers genmæle. Pressenævnet udtalte, at det af medieansvarslovens § 36, stk.1 følger, at anmodning om genmæle kan fremsættes over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning. Pressenævnet fandt, at redaktionelt fravalg af oplysninger i denne sag ikke kan sidestilles med oplysninger af faktisk karakter. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er berettiget til at beslutte, hvilke oplysninger man vil bringe i mediet. Tv-stationen var derfor ikke forpligtet til at bringe klagerens genmæle. Nævnet fandt tilsvarende, at tv-stationen ikke havde handlet i strid med god presseskik ved ikke at bringe det ønskede genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0042.

Del på sociale medier ved at klikke her: