Sagsnummer: 17-70-01076

Klage over ændring i gammel artikel og anmodning om genoptagelse afvises

08-02-2017

Foreningen Far klagede over, at politiken.dk i januar 2017 ændrede titlen på personen bag debatindlægget ”Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor” oprindelig bragt på politiken.dk i oktober 2016. Foreningen anmodede også at få genoptaget sagen, hvor Pressenævnet tog stilling til debatindlægget. Pressenævnet afviste at behandle både klagen og genoptagelsesanmodningen.

Foreningen Far har klaget over, at politiken.dk den 25. januar 2017 har redigeret i debatindlægget ”Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor” fra 7. oktober 2016.

Foreningen Far har samtidig anmodet nævnet om at genoptage behandlingen af den del af Pressenævnets kendelse af 22. november 2016 i sag nr. 16-70-01024, som vedrørte foreningens klage over debatindlægget.

1 Sagsfremstilling

Foreningen Far klagede i 2016 til Pressenævnet over blandt andet debatindlægget ”Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor” skrevet af [Person A]. I læserbrevet var foreningen omtalt. Pressenævnet afsagde den 22. november 2016 kendelse i sagen, Foreningen Far mod Politiken, og udtalte ikke kritik.

I punkt ”1 Sagsfremstilling” i kendelsen hedder det bl.a.:

”[…]

Den 7. oktober 2016 bragte politiken.dk debatindlægget ”Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor” skrevet af [Person A], blogger og socialrådgiver.”

Af punkt ”3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse” fremgår bl.a. følgende:

”[…]

– Debatindlægget ”Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor”

Foreningen Far har klaget over, at de offentliggjorte spørgsmål i debatindlægget ikke ses at være bragt på Foreningen Fars Facebook-side.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.1 og A.3.

Debatindlæg indeholder – i sagens natur – ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler. Det er Pressenævnets opfattelse, at debatindlæg og den debat, der opstår som følge heraf, må have vide rammer.

Foreningen Far er nævnt i debatindlægget, hvoraf det blandt andet fremgår:

”Herhjemme er fædrerettighedsbevægelsen repræsenteret af flere mindre grupperinger, hvor Foreningen Far er den mest markante trods foreningens beskedne størrelse.

Samlet set består bevægelsen af nogle tusinde fædre, der har gjort det til en ligestillingssag at pudse advokater på mødre.

Det ses tydeligt i Foreningen Fars åbne facebookgruppe, hvor varianter af disse to spørgsmål ofte bliver stillet:

  • Hvor meget samvær skal jeg kræve for at undgå at betale børnebidrag?
  • Hvilken advokat skal jeg vælge for at få samvær, bopæl eller fuld forældremyndighed? Medlemmer af foreningen kan sågar få rabat hos udvalgte advokater.”

Pressenævnet finder, at udsagnene i debatindlægget fremstår som debattørens subjektive kommentarer. Det gælder også udsagnet om, at Foreningen Far ”har gjort det til en ligestillingssag at pudse advokater på mødre”. De to spørgsmål fremstår efter Pressenævnets opfattelse som en opsummering af Foreningens Fars Facebook-side, og det må derfor være klart for læseren, at spørgsmålene ikke ordret vil kunne genfindes på Facebook-siden. Pressenævnet finder herefter, at debatindlægget ikke overskrider rammerne for frisprog i kommentarer, og nævnet finder derfor, at der ikke har været grund til at kontrollere oplysninger i debatindlægget yderligere inden offentliggørelse.

[…]”

Af mail af 25. januar 2017 fra Politiken til Foreningen Far fremgår det, at Politiken på baggrund af en henvendelse fra foreningen samme dag, ændrede [Person A]s titel fra ”blogger og socialrådgiver” til ”blogger og sagsbehandler”.

Den 25. januar 2017 klagede Foreningen Far til Pressenævnet over ændringen og anmodede samtidig nævnet om at genoptage behandlingen af Pressenævnets kendelse fra 2016.

2 Foreningen Fars synspunkter

Foreningen Far har anført, at titlen ”socialrådgiver” ikke var korrekt, ligesom titlen ”sagsbehandler” indikerer, at [Person A] har en faglig uddannelse. [Person A]s korrekte titel er ”beskæftigelseskonsulent”.

Foreningen Far har videre anført, at Politiken fortsat ikke har dokumenteret, at følgende spørgsmål skulle være hentet fra foreningens Facebook-gruppe:

”• Hvor meget samvær skal jeg kræve for at undgå at betale børnebidrag?

  • Hvilken advokat skal jeg vælge for at få samvær, bopæl eller fuld forældremyndighed? Medlemmer af foreningen kan sågar få rabat hos udvalgte advokater.”

3 Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler:

Ændringen i 2017 på politiken.dk

Foreningen Far har klaget over, at politiken.dk den 25. januar 2017 ændrede [Person A]s titel fra ”blogger og socialrådgiver” til ”blogger og sagsbehandler” i [Person A]s debatindlæg ”Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor” oprindelig bragt på politiken.dk den 7. oktober 2016.

Det er Pressenævnets opfattelse, at der løber en ny klagefrist fra tidspunktet for offentliggørelsen af en artikel i ændret form (i dette tilfælde en rettelse). Klagen over rettelsen i 2017 er derfor rettidig.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren som udgangspunkt berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Udtrykket ”sagsbehandler” er så bredt et begreb, at der ikke er grundlag for at antage, at det ikke dækker det arbejde, [Person A] har udført. Pressenævnet finder herefter, at der ikke er grundlag for yderligere behandling af dette punkt.

Denne del af klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.

Pressenævnets kendelse fra 2016

Foreningen Far har også anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af nævnets kendelse vedrørende debatindlægget ”Fædrebevægelserne har skabt myten om den onde skilsmissemor”.

Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Efter omstændighederne må det også tillægges betydning, om de nye oplysningers senere fremkomst er et i forhold til parten undskyldeligt forhold. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

Formanden kan afvise en anmodning om genoptagelse i tilfælde, hvor det er åbenbart, at anmodningen ikke bør imødekommes, jf. § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om forretningsorden for Pressenævnet.

Ændringen i [Person A]s titel ses ikke at have betydning for sagens afgørelse, og Foreningen Far er hverken fremkommet med andre nye faktiske oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har påvist sagsbehandlingsfejl.

Anmodningen om genoptagelse afvises derfor også.

Konklusion

Sagen afvises uden nærmere behandling.

Pressenævnets kendelse af 2. februar 2017 i sag nr. 16-70-01076

 

Del på sociale medier ved at klikke her: