Sagsnummer: 15-70-00867

Klage over udvælgelse af læserbreve

05-01-2016

Enhedslisten i Ringsted havde klaget over, at Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend generelt havde ændret retningslinjer for optagelse af læserbreve. Ifølge Sjællandske Medier afhang optagelsen af omfanget af kommunens annoncering. Nævnet udtalte ikke kritik af det konkrete tilfælde.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik
Det fremgår af de ”Grundlæggende synspunkter” i indledningen til de vejledende regler for god presseskik, at under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på mediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om mediernes frie og uafhængige stilling.
Det følger videre af de vejledende regler, at der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse, jf. punkt B.4.
Pressenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Sjællandske Medier i det konkrete tilfælde ved at undlade at offentliggøre Enhedslisten Ringsteds pressemeddelelse ”Enhedslisten ude af budget 2016” af 20. september 2015 i ugeaviserne Lokalbladet Ringsted og Ringsted Weekend har hindret en offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning.

Pressenævnet har lagt vægt på pressemeddelelsens indhold samt det forhold, at redaktøren af ugeaviserne som følge af det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet kan beslutte, hvad der skal bringes i aviserne.
Nævnet udtaler derfor ikke kritik, men bemærker, at det i en situation som den foreliggende må påhvile redaktøren en skærpet opmærksomhed med henblik på at sikre, at kommercielle interesser ikke får indflydelse på ugeavisernes redaktionelle indhold, jf. punkt B.4 i de presseetiske regler.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00867.

Del på sociale medier ved at klikke her: