Sagsnummer: 2001-0060

Kritik af Århus Onsdag. Klagers korrektioner fremgik ikke af artiklen.

11-10-2001

Klager klagede over en artikel, idet hun følte sig krænket over at være blevet fremstillet på en måde, som ikke var i overensstemmelse med, hvad der skulle have været aftalt mellem klager og journalisten. Pressenævnet fandt, at klagers korrektioner, som det var meningen skulle understrege sondringen mellem klagers fortid og nutid, udgjorde en væsentlig ændring …

Klager klagede over en artikel, idet hun følte sig krænket over at være blevet fremstillet på en måde, som ikke var i overensstemmelse med, hvad der skulle have været aftalt mellem klager og journalisten. Pressenævnet fandt, at klagers korrektioner, som det var meningen skulle understrege sondringen mellem klagers fortid og nutid, udgjorde en væsentlig ændring af den påklagede artikel. Nævnet fandt, at det var bladets ansvar, at klagers korrektioner ikke fremgik af artiklen. Nævnet fandt derfor, at bladet ved ikke at medtage korrektionerne i artiklen – uanset at dette skyldtes en teknisk fejl og ikke nogen form for ond vilje – havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik af bladet. Henset til sagens særlige karakter, til at bladet straks efter offentliggørelsen over for klager beklagede offentliggørelsen af artiklen og tilbød hende at bringe de ønskede korrektioner i bladet samt til, at bladet fortsat var indstillet på at bringe disse, fandt nævnet ikke grundlag for at pålægge bladet at offentliggøre nævnets kendelse.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0060.

Del på sociale medier ved at klikke her: