Sagsnummer: 2010-6-1079

Kritik af B.T. og bt.dk for at give indtryk af, at kommunen havde givet kommunaldirektøren lønforhøjelse og at lønforhøjelsen har sammenhæng med skattestigningen i kommunen. Grundlag for genmæle.

20-12-2010

Vordingborg Kommune og kommunaldirektøren klagede over artiklen ”HÆVER BÅDE SKAT OG CHEFLØN” i B.T. og på bt.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Efter det oplyste lægges det til grund, at [Klager] blev ansat som kommunaldirektør pr. 1. april 2010, og at han ikke er steget i løn siden sin ansættelse. Det lægges endvidere til grund, at stigningen i lønudgiften til en kommunaldirektør i Vordingborg Kommune fra ca. 1.246.000 kr. den 1. januar 2009 til ca. 1.379.000 kr. ved [Klager]s ansættelse skyldes et centralt fastsat cheftillæg på ca. 50.000 kr., en almindelig og centralt fastsat lønregulering på ca. 20.000 kr. og et tillæg på ca. 60.000 kr. som følge af kommunalbestyrelsens ønske om kontraktsansættelse. Kommunaldirektøren er aflønnet i henhold til overenskomst mellem Danmarks Jurist- og Økonomforbund og Kommunernes Landsforening.
Pressenævnet finder, at oplysningerne i de påklagede artikler er misvisende på den måde, at de efterlader et indtryk af, at [Klager] har opnået lønforhøjelse under sin ansættelse, at denne lønforhøjelse er besluttet af kommunen, og at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem lønforhøjelsen og skattestigningen i kommunen. Pressenævnet udtaler sin kritik af, at B.T. og bt.dk har bragt disse misvisende oplysninger.
Da B.T. og bt.dk samtidig har bragt udtalelser fra [Klager], hvor den rette sammenhæng forklares, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge B.T. og bt.dk at bringe et genmæle, men pålægger medierne at offentliggøre nævnets kritik i medfør af medieansvarslovens § 49. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-1079.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: