Sagsnummer: 2001-0040

Kritik af Ekstra Bladet. Omtale af en straffesag.

14-09-2001

Klageren klagede over bladets omtale af en straffesag, idet bladet i forbindelse med omtalen havde undladt at nævne, at den afsagte dom var anket af klageren. Pressenævnet udtalte, at det af de presseetiske regler fremgår, at en omtale af en straffesag bør være objektiv og bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad …

Klageren klagede over bladets omtale af en straffesag, idet bladet i forbindelse med omtalen havde undladt at nævne, at den afsagte dom var anket af klageren. Pressenævnet udtalte, at det af de presseetiske regler fremgår, at en omtale af en straffesag bør være objektiv og bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad enten denne finder sted i form af tiltalefrafald, frifindelse eller domfældelse. Det fremgår endvidere, at det ved omtale af en straffesag klart skal fremgå, om sigtede/tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. Pressenævnet fandt på baggrund af sagens oplysninger ikke at kunne lægge til grund, at oplysningen om anken af dommen havde været bladet bekendt på tidspunktet for offentliggørelsen af artiklen. Nævnet fandt imidlertid, at bladet inden offentliggørelsen burde have undersøgt, hvorvidt dommen var anket eller påtænktes anket. Ved at undlade dette havde bladet tilsidesat god presseskik. Henset til, at bladet fire dage efter at være blevet gjort bekendt med anken, bragte oplysningen om, at dommen var blevet anket af klager, fandt nævnet ikke grundlag for at pålægge bladet at offentliggøre nævnets kendelse.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0040.

Del på sociale medier ved at klikke her: