Sagsnummer: 10-70-00011

Kritik af Fugle og Natur for ikke at have bragt nævnets kendelse snarest muligt. Anmodning om genoptagelse af kendelse havde ikke suspensiv virkning/opsættende virkning. Nævnets kendelser er endelige, jf. MAL § 50. Ikke offentliggørelse af nævnets kritik.

20-12-2010

Klager – en person – klagede over, at Fugle og Natur ikke havde bragt et af Pressenævnet pålagt genmæle.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
I overensstemmelse med det forvaltningsretlige udgangspunkt har en anmodning om genoptagelse af Pressenævnets kendelse som udgangspunkt ikke opsættende (suspensiv) virkning. Da Fugle og Natur ikke har fremsat krav om, at Pressenævnet tillagde genoptagelsesanmodningerne opsættende virkning, er anmodningerne ikke tillagt en sådan virkning. Genmæleteksten burde derfor have været bragt snarest muligt efter Pressenævnets kendelse af 30. august 2010, dvs. i Fugle og Natur nr. 4/2010. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet sin kritik.
Nævnet pålægger Fugle og Natur at offentliggøre genmælet snarest muligt i Fugle og Natur. Nævnet bemærker i den forbindelse, at nævnets kendelser er endelige og ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, jf. medieansvarslovens § 50.
Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for herudover at pålægge Fugle og Natur at offentliggøre nævnets kritik. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00011.

Del på sociale medier ved at klikke her: