Sagsnummer: 16-70-00932

Kritik af offentliggørelse af helbredsoplysninger

15-04-2016

Gråsten Avis omtalte i en notits, at en person havde fået kræft. Klager var ikke en offentlig person. Avisen oplyste, at man havde fundet informationen på Facebook. Det var ikke over for Pressenævnet oplyst, om klager selv havde omtalt sin sygdom på Facebook. Uanset, om det var tilfældet, udtalte Pressenævnet kritik af omtalen, da der ikke var en så væsentlig interesse i klagers helbredsoplysninger, at der var grundlag for at omtale dem uden klagers samtykke.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse, kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
Det er Pressenævnets opfattelse, at oplysninger på lukkede Facebook-profiler er forbeholdt de personer (Facebook-venner), der har fået tilladelse til at have adgang til profilen. Derfor har medierne som udgangspunkt ikke adgang til at bruge materialet fra den lukkede profil, medmindre dette har en sådan samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensyn til indehaveren af profilen og de personer, der har fået tilladelse til at have adgang til profilen.
Ifølge Folketingets Ombudsmands udtalelse af 9. november 2011 kan materiale på profiler med begrænset adgang i nogle tilfælde sidestilles med offentligt tilgængeligt materiale, hvis profilen har et meget stort antal ”venner” tilknyttet, uden profilindehaveren har et personligt kendskab hertil.
Efter det oplyste havde [Klager] indstillet sin Facebook-profil, så hun skulle acceptere udefrakommende som ”ven” for, at disse fik adgang (en ”lukket” profil med begrænset adgang).
Pressenævnet har ikke kendskab til, hvorvidt hun selv eller andre har omtalt hendes kræftsygdom på hendes Facebook-profil, ligesom nævnet heller ikke har kendskab til, hvor mange venner, der eventuelt har haft adgang til opslaget. Det fremgår dog, at [Klager] den 12. april 2016 havde 236 venner tilknyttet sin Facebook-profil.

Der er ikke oplysninger om, at [Klager] var en offentlig kendt person, der må tåle en mere nærgående omtale end andre. Pressenævnet finder herefter, at uanset om [Klager] måtte have skrevet om sin kræftsygdom på Facebook, finder nævnet ikke, at der er knyttet en så væsentlig offentlig interesse til klagers helbredsoplysninger, at der var grundlag for at offentliggøre notitsen om samme i avisen uden klagers samtykke.

 

Pressenævnet udtaler kritik.

Da Gråsten Avis i sektionen Bov Avis den 8. marts 2016 beklagede offentliggørelsen af helbredsoplysningerne, finder Pressenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge offentliggørelse efter medieansvarslovens § 49.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 16-70-00932.

Del på sociale medier ved at klikke her: