Sagsnummer: 2010-6-1026

Kritik af Økonomisk Ugebrev for ikke at kontrollere oplysninger om overpris på 79 mio. kr. tilstrækkeligt. Grundlag for genmæle vedr. regnskabspraksis. Lønmodtagernes Dyrtidsfond afslog ugebrevets artikeludkast som berigtigelse.

16-11-2010

Lønmodtagernes Dyrtidsfond klagede over artiklen ”LD betaler overpris for forvaltning til LD Invest” i Økonomisk Ugebrev

Opdateret 17. november 2010

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det anføres i artiklens overskrift, at ”LD betaler overpris for forvaltning til LD Invest”, og i en underoverskrift, at ”LD Invest er 79 mio. kr. for dyre”. Efter det oplyste bygger udsagnene på ugebrevets analyse, hvorved forvaltnings-/rådgivningsindtægter i LD Invest (som rådgiver Lønmodtagernes Dyrtidsfond for hovedparten af dennes formue) sammenlignes med forvaltningsindtægter hos andre kapitalforvaltere, målt i forhold til den samlede formue under forvaltning. På baggrund af analysen fremgår det af artiklen, at LD Invest alene burde have opnået 110 mio. kr. i samlede forvaltningsindtægter i modsætning til de aktuelle 189 mio. kr.
Efter overskriftens formulering sammenholdt med udsagnet i artiklen om, at meget tyder på, at næsten al den forvaltede kapital i LD Invest stammer fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, må artiklen forstås således, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond betaler en overpris på 79 mio. kr.
Det fremgår af Lønmodtagernes Dyrtidsfonds årsrapport for 2009, resultatopgørelsens note 4, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond har haft omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed på 77 mio. kr. Det er således udokumenteret, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond har betalt et beløb i størrelsesordenen 189 mio. kr. til LD Invest for forvaltning, og at Lønmodtagernes Dyrtidsfond dermed har betalt en overpris på 79 mio. kr. På denne baggrund finder Pressenævnet, at Økonomisk Ugebrev har bragt ukorrekte oplysninger, og at overskrifterne går ud over, hvad der er dækning for i artiklen.
Da Pressenævnet som anført finder, at Økonomisk Ugebrev ved ovennævnte overskrift ”LD betaler overpris for forvaltning til LD Invest” og underoverskrift ”LD Invest er 79 mio. kr. for dyre” har bragt ukorrekte oplysninger, udtaler nævnet kritik af Økonomisk Ugebrev for ikke at kontrollere oplysningerne tilstrækkeligt inden offentliggørelse, herunder ved forelæggelse for Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
I artiklen oplyses videre, at ”Disse regler [normale regnskabsregler] gælder tilsyneladende ikke for LD og LD Invest, da der oplyses meget summarisk om den nære samhandel. Der oplyses hverken om, hvor store forvaltningssummer, der er overladt til LD Invest, eller hvad der konkret betales for det”. I Lønmodtagernes Dyrtidsfonds årsrapport oplyses om LD Invests forhold til Den Professionelle Forening og LD Equity og disses aktiver (henholdsvis side 6 og side 56). Endvidere oplyses der i årsrapportens resultatopgørelse blandt andet om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds omkostninger i forbindelse med investeringsrådgivning (side 57, note 4). Det ligger uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt de anførte oplysninger om nærtstående er opgivet med tilstrækkelig detaljeringsgrad, og om klager overholder gældende regnskabspraksis, og nævnet behandler derfor ikke dette spørgsmål i relation til god presseskik.
Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
I relation til spørgsmålet om oplysningernes detaljeringsgrad vedrørende nærtstående kan nævnet som ovenfor anført ikke tage stilling til korrektheden heraf. Da oplysningen i Økonomisk Ugebrev ikke er utvivlsom korrekt, og denne må forstås som en oplysning om, at klager ikke overholder gældende regnskabspraksis, er den egnet til at påføre klager skade af betydning. Lønmodtagernes Dyrtidsfond er derfor berettiget til et genmæle heroverfor.
Nævnet finder, at den ukorrekte oplysning om, at LD betaler en overpris for forvaltning til LD Invest på 79 mio. kr., er egnet til at påføre Lønmodtagernes Dyrtidsfond skade af betydning. Klager er derfor tillige berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor. Det fremsendte artikeludkast af 23. juni 2010 ændrer ikke herpå, da udkastet ikke fremstod som en rettelse af de forkerte oplysninger, men en forklaring på indholdet af de forkerte oplysninger i artik-len af 14. juni 2010.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Økonomisk Ugebrev efter retningslinjerne i lovens § 39 at offentliggøre et kendelsesresume. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-1026.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: