Sagsnummer: 2008-6-0697

Kritik af TV 2 for brug af optagelser foretaget med skjult kamera under seance med clairvoyant. Krænkende oplysninger forelagt.

18-08-2008

Klager – en person – klagede over en udsendelse på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser indhentet ved skjult kamera, uden efterfølgende samtykke. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning i hvert enkelt tilfælde af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse.
Pressenævnet har ikke mulighed for at gennemse råbåndene optaget med skjult kamera, hvorfor nævnet ikke kan afgøre, hvorvidt der er foretaget ukorrekt klipning i optagelserne til brug for udsendelsen.

Pressenævnet finder, at uanset om det måtte være af offentlig interesse at afdække clairvoyante mediers arbejdsmetoder, er det ikke tilstrækkelig sandsynliggjort, at brugen af skjulte optagelser var nødvendig for at lave udsendelsen. Nævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at [K] tidligere har samarbejdet med journalister om emnet. Hertil kommer, at det er betænkeligt for informationens lødighed, at dokumentationen er baseret på et rollespil, der i betydelig grad er provokerende. Nævnet finder på den baggrund, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved brugen af skjulte optagelser, og nævnet udtaler sin kritik heraf.

Udsendelsen indeholder navnlig en beskyldning om, at [K] kan mistænkes for at hente oplysninger vedrørende klienter på internettet. Oplysningen kan være skadelig, krænkende og virke agtelsesforringende for klager og skal derfor efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for [K]. Studieværten forelagde telefonisk mistanken for klager, og hendes kommentar fremgår af udsendelsen. Nævnet udtaler ikke kritik af TV 2 for ikke at efterprøve oplysningen yderligere.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre et kendelsesresumé.
Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

På baggrund af udsendelsen lægger Pressenævnet til grund, at det ikke i udsendelsen nævnes, at [K] henter oplysninger på internettet, men at der er en mistanke herom. Pressenævnet finder herefter, at der ikke er bragt ukorrekte oplysninger, og [K] er derfor ikke berettiget til et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0697.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: