Sagsnummer: 2010-6-1080

Kritik af TV 2 for ikke at inddrage klagers skriftlige bemærkninger i udsendelsen. Grundlag for genmæle vedrørende overfakturering, der ikke var dokumenteret som utvivlsomt korrekt.

26-11-2010

Tegnestuen T plus ApS klagede over udsendelsen ”Operation X: Hvad skete der så?” på TV 2.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
I udsendelsen den 30. august 2010 siges det, ”at noget tyder på, at der også kan findes eksempler på Amager, på, at der er foregået en eller anden form for overfakturering”. I udsendelsen siger studieværten under henvisning til containerindhegningen, at ”det her er bygget nyt, og så er det blevet malet”. Det fremgår videre af udsendelsen, at fakturaen for det udførte arbejde hos institutionen Kastanien ifølge byggesagkyndig Finn Zeuthen burde have beskre-vet: ”nedrivning og opsætning og diverse er omkring 28 timer, det vil sige om-kring 16.000 kroner inkl. moms”. I udsendelsen siger den byggesagkyndige endvidere, at arbejdet drejer sig om ”fire meter plankeværk”. Dette sammenholdes med, at T plus ApS oplyser at have anvendt 97 timer og faktureret kommunen for 48.000 kroner inkl. moms.
Pressenævnet finder, at omtalen af en mulig overfakturering sammenholdt med den oplyste pris på 16.000 kroner mod T plus ApS’ pris på 48.000 kroner må give seeren indtryk af, at arbejdets værdi er mindre end det beløb, klager fakturerede kommunen. Den foretagne sammenligning er af en sådan karakter, at den har skullet efterprøves inden offentliggørelse, herunder ved forelæggelse for klager. TV 2 tilbød forud for udsendelsen at lade klager medvirke i et interview inden 25. august 2010.
Inden offentliggørelsen af udsendelsen havde klager den 24. august 2010 til TV 2 sendt de under punkt 1. Sagsfremstilling, gengivne skriftlige bemærkninger. Klager havde i den forbindelse nærmere redegjort for tidsforbru-get i forbindelse med det udførte arbejde hos institutionen Kastanien. Endvidere havde TV 2 inden offentliggørelsen af udsendelsen modtaget oplysninger fra Københavns Kommune den 24. august 2010. Af oplysningerne fra klager fremgår bl.a., at der var tale om retablering af ca. 12 meter hegn og ikke kun op-sætning af nyt ca. 6 meter hegn som angivet i den byggesagkyndiges overslag (oplyst som fire meter i udsendelsen). Hvorvidt der er tale om opsætning af nye materialer eller genanvendelse, for så vidt angår dele af det eksisterende, kan nævnet ikke vurdere. Det fremgår imidlertid af oplysningerne både fra Københavns Kommune og klager, at det undervejs i arbejdet var nødvendigt at flytte den delvis opførte containerindhegning, da institutionen skulle benytte bredere containere.
Pressenævnet finder det kritisabelt, at TV 2 ikke inddrog klagers skriftlige bemærkninger vedrørende omfanget af det udførte arbejde i udsendelsen. Det forhold, at klager ikke inden den fastsatte frist medvirkede i et interview, ændrer ikke herpå. Nævnet udtaler derfor sin kritik af TV 2 for ikke at inddrage klagers svar, hvorved beskyldningerne i udsendelsen fremstod uimodsagte.
Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at omtalen af mulig overfakturering sammenholdt med den byggesagkyndiges vurdering af arbejdets værdi i denne forbindelse må sidestilles med en faktisk oplysning. På baggrund af oplysningerne fra både Københavns Kommune og klager finder nævnet det ikke godtgjort, at den byggesagkyndiges vurdering og den anslåede pris på 16.000 kroner er givet på baggrund af det arbejde, som T plus ApS reelt udførte. Nævnet finder således ikke oplysningen dokumenteret som utvivlsomt rigtig. Da oplysningen er egnet til at påføre klager skade af betydning, er Tegnestuen T plus ApS berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 efter retningslinjerne i lovens § 39 at offentliggøre et kendelsesresume.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-1080

Del på sociale medier ved at klikke her: