Sagsnummer: 15-70-00803

Kritik af TV 2 for utilstrækkelig anonymisering af børn

20-08-2015

TV 2 bragte en programserie om forældres konflikter om forældremyndighed og samvær efter en skilsmisse. I programmet ”Med børnene som våben – krigen fortsætter” fulgte man forløbet af en konfliktfyldt skilsmisse, som endte med, at moren mistede retten til samvær med sine to børn. Pressenævnet anerkender morens ret til at fortælle sin historie, men finder ikke, at TV 2 er fritaget for at varetage hensynet til børnene gennem anonymisering. Da børnene ikke var tilstrækkeligt anonymiseret, udtaler Pressenævnet kritik af TV 2. Pressenævnet kritiserer også, at TV 2 viste uddrag fra samtaler mellem børnene og børnesagkyndige, selv om faren, som har forældremyndigheden, ikke havde givet sit samtykke.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
God presseskik
– Privatlivets fred
Det fremgår af de presseetiske regler, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at der er en klar samfundsmæssig interesse i formidlingen af oplysninger om, hvorvidt det offentlige system til håndtering af konflikter i bl.a. samværssager fungerer hensigtsmæssigt. TV 2 bruger blandt andet [Eks-kone]s sag til at belyse denne problemstilling, og nævnet finder på den baggrund, at TV 2 var berettiget til at omtale sagen mellem [Klager] og [Eks-kone] om deres fælles børn.

– Børns deltagelse
Det følger videre af de presseetiske regler, at der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken. Ved offentliggørelse af interview eller lignende bør forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindreåriges alder taler herfor, jf. punkt B. 5.

Pressenævnet finder, at medierne bør udvise et betydeligt hensyn til børn, særligt i sager som den foreliggende, hvor de medvirkende børn inddrages i en konfliktfyldt og langvarig strid mellem forældrene. Nævnet finder således, at det i følsomme sager som den foreliggende kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren at offentliggøre navne og billeder af børnene. Da der ikke forelå samtykke fra [Klager], der på tidspunktet for offentliggørelsen af udsendelsen, indslaget i Go’ Morgen Danmark og de to artikler var indehaver af forældremyndigheden, burde TV 2 derfor have anonymiseret børnene fuldstændigt.
Nævnet finder, at offentliggørelsen af børnenes rigtige fornavne i kombination med deres alder, at de vises sammen med deres halvsøster, som endvidere interviewes og vises usløret, samt visningen af optagelser af børnene, der trods sløring af ansigtet viser deres påklædning og hår betyder, at børnene vil kunne genkendes og ikke alene blandt personer, der kender dem og deres historie, men også af en stor del af de personer, som kender alle tre børn fra lokalmiljøet, herunder ikke mindst den lokale skole, hvor alle tre børn efter det oplyste er tilmeldt.
Børnene vil med andre ord kunne genkendes af en større kreds af personer.
Nævnet anerkender [Eks-kone]s ret til at fortælle sin historie, der som nævnt ovenfor har samfundsmæssig relevans, men finder ikke, at det forhold, at børnene eventuelt vil kunne identificeres ved, at hun står frem med sit navn, fritager TV 2 for at varetage hensynet til børnene gennem anonymisering. Det kan ikke føre til et andet resultat, at [Klager] i forvejen havde gjort børnenes skole bekendt med sagen i vist omfang.
Da det ikke var nødvendigt for at belyse temaet i udsendelsen at offentliggøre ikke-anonymiserede oplysninger om børnene, udtaler nævnet sin kritik. Kritikken omfatter også oplysningerne om børnenes navne og deres alder i de to artikler på internettet og i indslaget i Go’ Morgen Danmark.

Videre finder Pressenævnet, at børn må kunne have en berettiget forventning om, at de udtalelser, som de afgiver under fortrolige børnesagkyndige samtaler i anledning af en samværstvist mellem forældrene, ikke gengives i et massemedie, med mindre de – eller for så vidt angår mindreårige børn forældremyndighedsindehaveren – har givet samtykke hertil. Også af denne grund udtaler nævnet sin kritik.
Det forhold, at udtalelserne er centrale for morens vurdering af, at faren har manipuleret børnene, kan ikke føre til et andet resultat.

Manipulation
Videre følger det af de presseetiske regler, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte, jf. punkt A.1.

[Klager] har anført, at to scener i udsendelsen må anses for manipulerede i den forstand, at TV 2 har konstrueret situationerne til at fremme et bestemt billede af sagen.
Pressenævnet bemærker, at det ikke er muligt for nævnet at foretage en bevismæssig bedømmelse af de faktiske forhold, hvorom parterne er uenige. Nævnet bemærker dog i den forbindelse, at de to scener i udsendelsen – uanset om de er konstruerede eller ej – efter nævnets opfattelse ikke er redigeret på en sådan måde, at det passerede for seeren fremstår manipuleret eller i øvrigt er med til at fremme et bestemt billede af hverken klager eller af sagen.

Hindring af tilgængelighed
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

[Klager] har anmodet Pressenævnet om at pålægge TV 2 at fjerne udsendelsen fra TV 2 PLAY samt fjerne ethvert indhold på TV 2s platforme, hvor udsendelsen måtte indgå. Nævnet bemærker, at nævnet ikke kan pålægge et medie at fjerne offentliggjort indhold fra mediet, men nævnet kan udtale kritik af mediets afvisning af at gøre dette.
Nævnet har i den forbindelse noteret sig, at TV 2 har oplyst, at TV 2 vil fjerne udsendelsen fra TV 2 PLAY, såfremt nævnet måtte udtale kritik af udsendelsen.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende på TV 2, idet offentliggørelsen af kritikken skal ske i forbindelse med et dokumentarprogram på et tilsvarende tidspunkt på dagen som den påklagede udsendelse:

”[Speak]:

Pressenævnet kritiserer TV 2.
I januar måned bragte TV 2 dokumentarprogrammet ”Med børnene som våben – krigen fortsætter”. Udsendelsen, som var en del af en serie, handler om flere forældres oplevelse af magtesløshed, når Statsforvaltningen i meget konfliktfyldte sager om forældremyndighed ender med at fratage den ene part retten til at se sine børn.
I udsendelsen fulgte man en mor. I løbet af det år, man fulgte hende, mistede hun retten til at se sine to børn.
I udsendelsen blev der vist billeder af hendes to børn. Ansigterne var slørede, men man kunne se deres tøj og hår. Børnenes alder og deres navne blev oplyst. Endvidere blev der vist uslørede billeder af de to børns halvsøster, som blev interviewet i udsendelsen. Alle de tre børn går i samme skole. Det er derfor muligt at genkende børnene.
Pressenævnet kritiserer TV 2 for ikke at sløre de to børn godt nok.
I udsendelsen oplyste TV 2, at de to børn til flere børnesagkyndige blandt andet havde sagt, at deres mor havde ødelagt nogle af deres julegaver, og at hun havde spyttet i deres mad. Udtalelserne skulle bruges af myndighederne i forbindelse med forældrenes tvist om forældremyndigheden over dem.
Pressenævnet finder, at børn i sådanne situationer må kunne forvente, at udtalelserne ikke gengives i TV 2. Pressenævnet udtaler kritik af TV 2 for at gengive børnenes udtalelser.
Du kan læse mere om afgørelsen på nævnets hjemmeside, som har denne adresse (her indsættes et skilt med www.pressenaevnet.dk): www.pressenaevnet.dk”

Vedrørende offentliggørelse af kritikken på TV 2 PLAY: Pressenævnet lægger efter TV 2s oplysninger til grund, at TV 2 snarest muligt fjerner udsendelsen på TV 2 PLAY. Kritikken offentliggøres herefter på PLAY, og der henvises på forsiden hertil i et døgn, hvorefter kritikken fjernes fra PLAY. Henvisningen skal bestå af et billede fra programmet (dog ikke af klagers børn) samt overskriften ”Kritik fra Pressenævnet”.

Pressenævnet pålægger videre den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre kritik af indslag i programmet Go’ Morgen Danmark, idet en af studieværterne oplæser følgende i en udsendelse på samme ugedag og i samme udsendelsestime, som indslaget blev bragt:

”[Speak]:
TV 2 får kritik af Pressenævnet.
I januar måned i år i programmet Go’ Morgen Danmark bragte TV 2 et interview med to kvinder. Interviewet var en optakt til udsendelsen ”Med børnene som våben – krigen fortsætter”, som blev bragt samme aften på TV 2. Udsendelsen handlede om flere forældres oplevelse af magtesløshed, når Statsforvaltningen i meget konfliktfyldte sager om forældremyndighed ender med at fratage den ene part retten til at se sine børn.
Under interviewet med den ene af kvinderne omtalte studieværten navn og alder på de børn, som forældrenes konflikt handlede om.
Børnene kunne identificeres ved at sammenholde oplysningerne om børnene med de oplysninger, som kom frem under udsendelsen senere på dagen. Selv om der blev vist slørede billeder af børnene, kunne man se deres tøj og hår. Endvidere blev der vist uslørede billeder af børnenes halvsøster, som blev interviewet, og det blev oplyst, at alle børnene gik i samme skole.
Pressenævnet kritiserer derfor TV 2 for at oplyse navn og alder på børnene.
Du kan læse mere om afgørelsen på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [her indsættes et skilt med følgende adresse; www.pressenaevnet.dk.] www.pressenaevnet.dk”

Endelig pålægger Pressenævnet den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende på hjemmesiden tv2.dk:

”[Rubrik]
Tv2.dk får kritik af Pressenævnet

[underrubrik]
Pressenævnet kritiserer TV 2 for at oplyse børns alder og navn i artikler på hjemmesiden
[tekst]”
På TV 2s hjemmeside nyhederne.tv2.dk skrev TV 2 en foromtale af tv-udsendelsen ”Med børnene som våben – krigen fortsætter”, som blev sendt i januar måned. Tv-udsendelsen handler om flere forældres oplevelse af magtesløshed, når Statsforvaltningen i meget konfliktfyldte sager om forældremyndighed ender med at fratage den ene part retten til at se sine børn.
Overskriften på foromtalen lød: ”[Eks-kone] kan ikke hilse på sine børn på gaden”. En lignende foromtale blev bragt på tvtid.tv2.dk, efter at udsendelsen kunne ses på TV 2 PLAY. Overskriften lød: ”Med børnene som våben: [Eks-kone] er ved at miste sine børn”.
I artiklerne omtales navnene på de børn, hvis forældre strides om forældremyndigheden. I den ene af artiklerne nævnes også deres alder.
Børnene kan identificeres ved at sammenholde oplysningerne i artiklerne med de oplysninger, som kom frem i tv-udsendelsen.
Selv om der i tv-udsendelsen vises slørede billeder af børnene, kan man se deres tøj og hår. Endvidere vises der uslørede billeder af børnenes halvsøster, som bliver interviewet, og det oplyses, at alle børnene går i samme skole.
Pressenævnet kritiserer derfor TV 2 for at oplyse børnenes navne og alder i artiklerne.”

Offentliggørelsen skal ske som en selvstændig artikel, der prioriteres, f.eks. med placering på tv2.dks forside i mindst et døgn efter kritikkens offentliggørelse.
Endvidere skal denne artikel være offentligt tilgængelig som en selvstændig artikel i overensstemmelse med prioriteringen af de påklagede artikler, og i en periode svarende til den periode, hvor de påklagede artikler har været tilgængelige.
Endelig skal der oprettes et link med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” til nævnets kendelse ved starten af brødteksten i de påklagede artikler, hvis de fortsat er tilgængelige på hjemmesiden og ikke er ændret på de punkter, hvor nævnet har udtalt kritik.”
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00803.

Del på sociale medier ved at klikke her: