Sagsnummer: 2007-6-0619

Kritik af TV 2 og www.sputnik.dk for ikke at indhente samtykke til offentliggørelse af optagelser af politiets arbejde. Privatlivets fred.

31-03-2008

To klagere klagede over en udsendelse på TV 2 og www.sputnik.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens § 264 er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence, hvorfor klagepunktet ikke behandles.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at ofre for forbrydelser og ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Ved indsamling af og gengivelse af billedmateriale skal der vises hensynsfuldhed og takt, jf. punkt B.3. Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale, jf. punkt B.1.
Pressenævnet finder, at der er en klar almen interesse knyttet til politiets arbejde. Nævnet finder imidlertid, at der ikke er en sådan almen interesse i de konkrete optagelser fra [K1]s dyreklinik og privatbolig, at der er belæg for at offentliggøre optagelserne uden samtykke fra ejeren [K1], der ikke var til stede under optagelserne, og fra [K2] for så vidt angår de optagelser, hvor hun kan ses.
Under hensyn til, at TV 2 kom til stede uden forudgående aftale med de berørte ved indbruddet, må det påhvile mediet at sikre sig, at der foreligger samtykke til offentliggørelsen af optagelserne. Det er ikke dokumenteret, at [K2] gav samtykke til at optagelserne skete med henblik på offentliggørelse, og under de foreliggende omstændigheder kan hendes manglende protest mod filmoptagelserne ikke anses som et stiltiende samtykke til offentliggørelse. Da [K1] heller ikke hverken direkte eller indirekte har samtykket i offentliggørelsen, udtaler nævnet sin kritik.
Da www.sputnik.dk, efter man blev opmærksom på [K1] og [K2]s indsigelser, redigerede udsendelsen således, at indslaget omhandlende klagerne ikke længere fremgik, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge www.sputnik.dk offentliggørelse efter medieansvarsloven § 49.
I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre et kendelsesresume.Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0619.

Del på sociale medier ved at klikke her: