Sagsnummer: 12-70-00392

Kritik for at bringe foto af læge i døren til privat hjem

22-02-2013

I en artikel om, hvorvidt en læge overholder reglerne for ordinering af medicin, bringer Ekstra Bladet et billede af lægen i døren til et privat hjem. Da han ikke har givet samtykke samtidig med at han har afvist avisen, og da billedet ikke har en sådan offentlig interesse, at der var grund til at bringe billedet uden tilladelse, udtaler nævnet kritik af Ekstra Bladet.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker, at nævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket en offentliggørelse i strid med god presseskik, jf. medieansvarsloven § 34. Spørgsmålet om, hvorvidt Ekstra Bladet ved at fotografere [Klager 2] på privat grund har overtrådt straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelser, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Forholdet behandles derfor alene i relation til de vejledende regler om god presseskik.

 

Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, bør undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
Pressenævnet finder, at spørgsmålet om, hvorvidt læger ved ordination af medicin overholder lægefaglige vejledninger, har almen interesse. Ifølge Ekstra Bladet indskrænkede Sundhedsstyrelsen i maj 2012 klagers ret til at ordinere afhængighedsskabende lægemidler. Der foreligger imidlertid ikke oplysninger om, at [Klager 2] i november 2012 ikke skulle have overholdt denne indskrænkning.

 

Billedet af [Klager 2]
På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at billedet af [Klager 2] er taget i døråbningen til [Klager 1] og [Klager 3]s ejendom, hvor Ekstra Bladet kom til stede uden forudgående aftale.
Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet det ikke dokumenteret, at klager ved sin adfærd skulle have givet et stiltiende samtykke til offentliggørelsen. Derimod har klager afvist Ekstra Bladet.
Da klager ikke har givet samtykke til offentliggørelsen af billedet samtidig med at klager har afvist Ekstra Bladet, og da billedet ikke har en sådan offentlig interesse, at der var grund til at bringe det uden tilladelse, udtaler nævnet kritik af Ekstra Bladet for at krænke privatlivets fred.

 

Billedet af [Klager 2]s bolig
Pressenævnet lægger til grund, at [Klager 2]s private bolig ikke har nogen funktion i relation til klagers lægepraksis. Sådan som sagen foreligger påklaget, kan nævnet ikke taget stilling til, hvorvidt billedmaterialet er indhentet på klagers private grund. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at kritisere offentliggørelsen af klagers bolig eller omtalen heraf.

 

Forelæggelse
Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.
Efter det oplyste forsøgte Ekstra Bladet forgæves at indhente en kommentar fra klager den 7. november 2012 ved personlig henvendelse. [Klager 2] ønskede imidlertid ikke at udtale sig denne dag, idet han ønskede at tale med sin advokat. Ekstra Bladet afleverede en række spørgsmål skriftligt til [Klager 2], hvorefter bladet igen den 9. november 2012 forgæves telefonisk forsøgte at indhente en kommentar fra [Klager 2] og indtalte en telefonbesked på klagers telefonsvarer.
Da klager således må have været bekendt med, at avisen ønskede klagers kom-mentar til de omtalte forhold – og ikke ses at have indgået en aftale om, hvornår kommentarerne skulle afgives – finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Ekstra Bladet for at offentliggøre omtalen. Heller ikke tidspunktet for offentliggørelsen, kort efter klagers ægtefællens død, kan føre til et andet resultat.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

 

”[rubrik]
Kritik for foto af læge i døren til et privat hjem
[underrubrik]

 

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for i forbindelse med artikler om en læge, der har udskrevet for meget medicin, at bringe et billede af manden på privat grund, selv om han afviser avisen.
[brødtekst]

 

Under rubrikkerne: Sløvhedsstyrelsen gav læge frit spil. Fodrede patienter med livsfarlige piller og Læge proppede patienter med livsfarlig medicin skriver Ekstra Bladet i november 2012 om en læge, som Sundhedsstyrelsen har frataget retten til at ordinere visse former for medicin.
Pressenævnet finder, at det har almen interesse, hvorvidt læger overholder de lægefaglige regler, men det berettiger ikke Ekstra Bladet til at fotografere lægen i døråbningen til et privat hjem på trods af hans afvisning.
Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at handle i strid med reglerne for god presseskik.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra nævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk”
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00392.

Del på sociale medier ved at klikke her: