Sagsnummer: 14-70-00735

Kritik for at omtale børn uden samtykke

26-01-2015

Se og Hør skrev ”Politiet skræmte [klagers] datter”. Uden forældrenes samtykke omtalte Se & Hør børnene i artiklen. Det er imod de presseetiske regler, og derfor kritiserer Pressenævnet Se og Hør

.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte jf. punkt A.1.
Det følger endvidere af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. pkt. B.1.
Af de vejledende regler for god presseskik fremgår desuden, at en retsreportage bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes – i straffesager anklagemyndighedens og forsvarets – synspunkter. En omtale af en straffesag bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad enten denne finder sted i form af tiltalefrafald, frifindelse eller domfældelse. Der skal i videst muligt omfang følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de implicerede nævnes, jf. punkterne C.3 og C.6.

 

Privatlivets fred
Pressenævnet lægger til grund, at [Klager] er en i offentligheden kendt person, som tidligere har medvirket i adskillige artikler i blandt andet Se og Hør.
Som udgangspunkt er det ikke i offentlighedens interesse, at en person har været tiltalt i en mindre færdselssag. En offentlig person må dog i forhold til andre tåle en mere nærgående og kritisk omtale. Det gælder også i forhold til retssager. Pressenævnet finder på denne baggrund ikke, at Se og Hør har tilsidesat god presseskik ved at omtale færdselssagen mod [Klager].

 

Artikel 1
Det fremgår klart af artiklen, at der er tale om en færdselssag, som omhandlede manglende fastspænding af et barn. Pressenævnet finder på denne baggrund ikke grundlag for at udtale kritik af Se og Hørs rubrik: [Klager] frikendt i byretten.
Derimod er det Pressenævnets opfattelse, at når Se og Hør i underrubrikken og i brødteksten anvender udtrykkene ”kunne i dag forlade Københavns Byret som fri kvinde” og ”fremstillet i Københavns Byret” i sammenhæng, giver det læseren indtryk af, at [Klager] var fængslet før retsmødet, hvilket ikke var tilfældet. Pressenævnet finder derfor grundlag for at udtale kritik af Se og Hør.

 

Artikel 2
Pressenævnet lægger til grund, at [Klager] i sin forklaring til retten omtalte sin afdøde mor. Pressenævnet lægger også til grund, at hendes mor døde i en trafikulykke.
På den baggrund finder Pressenævnet ikke, at Se og Hør har tilsidesat god presseskik ved at bringe den påklagede overskrift, som ikke indeholder ukorrekte oplysninger.

 

Artikel 3
Det er uheldigt, at Se og Hør har fejlfortolket en retsregel. Reglen er dog citeret korrekt, ved at der i artiklen ligeledes står som følger:

”Reglerne er enkle: Hvis man i løbet af tre år får tre klip i kørekortet, så udløser det 3. klip en betinget frakendelse af retten til at køre bil.”

Pressenævnet finder på denne baggrund ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af Se og Hørs omtale af retsreglen.

 

Artikel 4
Se og Hør har i artiklen omtalt [Klager]s børn ved navn samt angivet deres alder. Endvidere har Se og Hør gengivet datterens oplevelse af færdselssagen, som [Klager] afgav forklaring om i retten.
Medierne skal tage særligt hensyn til børn, når de bliver omtalt i artikler. Man bør få tilladelse fra forældre, før man offentliggør et interview eller lignende med børn, når emnets karakter og barnets alder taler for det.
Hvis omtalen indgår i en sammenhæng, der kan være krænkende for barnet, bør mediet normalt få samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden, jf. pkt. B.5.
Der var i sagen anmodet om navneforbud, og Se og Hør havde ikke fået tilladelse fra forældrene til at omtale børnene i artiklen.
Derfor kritiserer Pressenævnet Se og Hør.

Artikel 5
Efter Pressenævnets opfattelse fremgår det tydeligt af artiklen, at der er tale om forklaringer afgivet til en dommer under en retssag. Allerede i artiklens underrubrik fremgår det, at udtalelserne er afgivet til en dommer.
Pressenævnet finder på den baggrund ikke grundlag for at udtale kritik af Se og Hør for at have fået artiklen til at fremstå som et interview.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af seoghoer.dk at offentliggøre følgende:

 

[rubrik]

Pressenævnet kritiserer Se og Hør

 

[underrubrik]
 

 

I artiklen Politiet skræmte [klagers] datter omtalte Se og Hør klagers børn, uden at forældrene havde givet tilladelse til det

 

[tekst]
 

 

Politiet stoppede en bilist, fordi der var mistanke om, at et ni-årigt barn ikke var spændt fast. Se og Hør skrev om episoden og offentliggjorde navn og alder på de børn, som var med i bilen. De offentliggjorde også bilistens forklaring i retten om datterens oplevelse af mødet med politiet. Ifølge de presseetiske regler skal medierne tage særligt hensyn til børn. Pressenævnet kritiserer Se og Hør for at omtale børnene ved navn uden at have fået forældrenes samtykke. I artiklen stod der desuden, at bilisten blev ”fremstillet” i byretten, men kunne forlade den som en ”fri kvinde”. De ord kan give læserne det indtryk, at bilisten havde været anholdt eller varetægtsfængslet, hvilket er forkert. Dette får Se og Hør også kritik for.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk”

 

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden. Pressenævnet bemærker videre, at kritikken skal bringes som en særskilt nyhed på netavisen.
 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00735.

Del på sociale medier ved at klikke her: