Sagsnummer: 15-70-00877

Oplysning om dom skal ikke slettes

29-01-2016

En dømt person klagede over, at fyens.dk ikke ville slette eller afindexere en artikel fra 2014, så Googles søgemaskine ikke kunne finde den. Klager var idømt seks et halvt års fængsel i 2014. Pressenævnet fandt ikke grund til at kritisere fyens.dks afvisning af at slette artiklen om dommen et år tidligere.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik
– Generelt
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, som er offentliggjort i digitale medier, ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.
I Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 hedder det blandt andet, at punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik kan finde anvendelse, når folk ønsker at få fjernet gamle oplysninger, som giver dem vanskeligheder for eksempel i forbindelse med jobsøgning. Det er dog ikke oplagt, at mediet skal følge en dømt persons ønske om at få fjernet artikler om vedkommendes langvarige fængselsstraf for alvorlig kriminalitet.
Medier kan afindexere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

– Den konkrete sag
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at klager efter offentliggørelsen af artiklen i 2014 ikke anmodede nævnet om at tage stilling til, hvorvidt artiklen var i strid med god presseskik.
På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [Klager] i 2014 blev idømt seks et halvt års fængsel.
Artiklen omtaler en straffesag i 2014, hvor klager er idømt fængsel for alvorligere kriminalitet. Uanset at oplysningerne i artiklen er af personfølsom karakter, finder nævnet på baggrund af sagens karakter og alvor, at det ikke kan anses for en overtrædelse af god presseskik at afvise anmodningen om at slette eller afindexere netartiklen kun et år efter dommens afsigelse.

Pressenævnet finder derfor ikke anledning til at kritisere fyens.dk for ikke at have imødekommet [Klager]s anmodning om at afindexere, anonymisere eller slette artiklen.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00877.

Del på sociale medier ved at klikke her: