Sagsnummer: 13-70-00545 (se også sag nr. 13-70-00542 og 13-70-00542)

Redox.dk gav ikke rimelig tid til at svare

12-02-2014

Pressenævnet kritiserer redox.dk for at sende den 94 sider lange rapport ”Demokratiske Nazister” ud til en mand og bede ham forholde sig til indholdet senest dagen efter. I rapporten står der, at han er medlem af Danskernes Parti og aktiv i White Pride. Nævnet finder ikke, at fristen var rimelig, når det drejer sig om så lang en rapport. Derfor får redox.dk kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnets kompetence
Klagen vedrører hjemmesiden redox.dk. For at hjemmesider omfattes af Pressenævnets kompetence, kræves det, at de tekster, billeder og lydprogrammer, der offentliggøres på hjemmesiden, periodisk (mindst to gange årligt) udbredes til offentligheden, og at de har karakter af en nyhedsformidling, som kan ligestilles med den skrevne presses og radio- og tv-mediers nyhedsformidling (den formidling, der er omfattet af lovens nr. 1 eller 2), jf. medieansvarslovens § 1, nr. 3. Det kræves videre, at hjemmesiden har ladet sig omfatte af nævnets kompetence ved at indgive anmeldelse til Pressenævnet, jf. lovens § 8, stk. 1.
Researchkollektivet Redox har ved e-mail af 31. august 2013 indgivet anmeldelse af hjemmesiden redox.dk til Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 8, stk. 1. Da redox.dks løbende formidling er offentlig tilgængelig og på det foreliggende grundlag må sidestilles med nyhedsformidlingen fra den trykte presse, er hjemmesiden omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Sagen realitetsbehandles herefter.

Realitetsbehandlingen
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt behandling af personoplysninger lever op til kravene i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger), herunder om loven finder anvendelse på behandlingen af oplysningerne, henhører under Datatilsynet og domstolene og falder uden for nævnets kompetence.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte jf. punkt A. 1.
Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt klager er medlem af Danskernes Parti og White Pride. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige, og nævnet kan derfor ikke tage stilling til spørgsmålet.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare jf. punkt A.3
Pressenævnet finder, at omtalen af klager som medlem af Danskernes Parti og White Pride kan være skadelig, krænkende eller agtelsesforringende for klager, hvorfor redox.dk som udgangspunkt skulle forelægge oplysningerne for [Klager].
Vedrørende omtalen af klager som medlem af Danskernes Parti bemærker nævnet, at klager ifølge Redox er med på et fotografi på Danskernes Partis offentlige hjemmeside i en artikel vedrørende partiets aktion i Århus den 18. oktober 2011. Klager har imidlertid anført, at han ikke selv har tilkendegivet, at han skulle være medlem af partiet. Klager er heller ikke nævnt ved navn i artiklen. Endvidere må oplysningen om klagers medlemskab i partiet ses i sammenhæng med rapportens emne ”Demokratiske nazister”. En omtale i rapporten som medlem af Danskernes Parti og White Pride kan blive forbundet med nynazisme. Nævnet finder på den baggrund, at redox.dk skulle forelægge oplysningerne til klager forud for offentliggørelsen.
Pressenævnet lægger til grund, at redox.dk forgæves forsøgte at kontakte klager den 5. september 2013 både pr. e-mail og på Facebook. Klager fik frist til at kontakte redox.dk senest dagen efter – fredag den 6. september 2013. Det skete ikke. Rapporten er dateret 8. september 2013 og blev offentliggjort mandag den 9. september 2013.

Tre medlemmer – Jytte Scharling, Dorthe Carlsen, John Meinert Jacobsen – udtaler:
Vi finder, at redox.dk ikke har givet klager rimelig tid til at svare. Det forhold, at [Klager] ved henvendelserne alene blev bedt forholde sig til spørgsmålet om det påståede medlemskab af Danskernes Parti, kan ikke føre til et andet resultat.
Vi lægger herved vægt på oplysningernes potentielt skadelige karakter, og at redox.dk alene gav klager en svarfrist til dagen efter, selvom redox.dk – henset til rapportens 94 sider – må formodes at have arbejdet på rapporten og været bekendt med indholdet i et stykke tid forud for offentliggørelsen den 9. september 2013. Redox.dk har heller ikke anført årsager til, at rapporten skulle have en sådan nyhedsværdi, at offentliggørelsen ikke kunne afvente kontakt til klager eller længere svarfrist.

Ét medlem – Lene Sarup – udtaler:
Jeg finder, at redox.dk ved henvendelse 5. september 2013 – fire dage før offentliggørelsen – har givet klager rimelig tid til at svare. Klager har ikke reageret på redox.dk’s henvendelse. Samtidig lægger jeg vægt på, at klager ikke har påpeget forkerte oplysninger om sin tilstedeværelse som beskrevet i rapporten.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler kritik af redox.dk.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af redox.dk at offentliggøre følgende:

[Rubrik]
Pressenævnet kritiserer Redox’ rapport ”Demokratiske nazister”
[Brødtekst]
Researchkollektivet Redox offentliggjorde på redox.dk i september rapporten Demokratiske nazister. I rapporten omtales en række personer og deres påståede tilhørsforhold.
[Klager i sag nr. 13-70-00542] er omtalt som medlem af Danskernes Parti samt tidligere medlem af (Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (DNSB).
[Klager i sag nr. 13-70-00545] er omtalt som medlem af medlem af Danskernes Parti og aktiv i den højreekstremistiske gruppering White Pride.
Da oplysningerne kan krænke personerne, burde redox.dk have spurgt dem, om oplysningerne og sammenhængene var rigtige. Det gjorde redox.dk ved at sende en e-mail og en besked på Facebook, men svarfristen var allerede næste dag.
Pressenævnet finder ikke, at det er en rimelig frist, når det drejer sig om oplysninger i en rapport på 94 sider, som Researchkollektivet Redox har arbejdet på i længere tid.
Derfor får redox.dk kritik af Pressenævnet.
Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00545.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: