Sagsnummer: 13-70-00580 (Afgjort sammen med 13-70-00530)

Rene vandprøver ikke omtalt

01-05-2014

BT var i artiklen ”Kommune blæser på drikkevand” kritisk over for en kommune, der ville give ejeren af en grusgrav lov til at grave, selv om grusgraven ligger oven på en vandlomme. Kommunens vandprøver påviste imidlertid ikke forurening af grundvandet. Det skrev BT ikke i artiklen, ligesom ejeren heller ikke fik mulighed for at komme til orde.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Klagens rettidighed
En klage over BT’s tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til BT selv eller direkte til Pressenævnet. I begge tilfælde er klagefristen 12 uger efter offentliggørelsen, hvis offentliggørelsen er sket efter 1. januar 2014, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2. Før 1. januar 2014 var klagefristen fire uger. Da klagen angår forhold før 2014, var klagefristen fire uger.
Klagen vedrører en artikel bragt den 8. oktober 2013. Ved brev af brev af 28. oktober 2013 anmodede Eigil Jensen A/S BT om at bringe et genmæle samtidig med, at firmaet klagede over tilsidesættelse af god presseskik. BT afviste ved e-mail af 1. november 2013 at bringe et genmæle uden at tage stilling til spørgsmålet om tilsidesættelse af god presseskik.
Da Eigil Jensen A/S ved klagen til Pressenævnet klagede over tilsidesættelse af god presseskik, er denne del af klagen ved henvendelse til Pressenævnet den 28. november 2013 klagede også rettidig.
Den omstændighed, at Eigil Jensen A/S i klagen til BT adresserede Pressenævnet i forbindelse med klagepunktet vedrørende tilsidesættelse af god presseskik, og at BT af denne grund ikke behandlede punktet, kan ikke føre til et andet resultat. Klagen behandles derfor både i forhold til spørgsmålet om genmæle og tilsidesættelse af god presseskik.

 

Retlig interesse
Det er en betingelse for, at Pressenævnet kan behandle en klage, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.
Klagen angår artiklen ”Kommune blæser på drikkevand”, hvori Eigil Jensen A/S ikke er omtalt ved navn. Selskabet ejer imidlertid den omtalte grusgrav, hvor billedmaterialet efter det oplyste også hidrører fra. Allerede af den grund har selskabet en sådan interesse, at der er grund til at behandle klagen over artiklen. Hertil kommer, at selskabet i artiklen ”Sagen kort om grusgraven” er omtalt ved navn.
Sagen realitetsbehandles herefter.

 

God presseskik
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkt A.1 og A.3.
På baggrund af Vejle Kommunes redegørelse af 16. august 2013 og Eigil Jensen A/S’ synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at Eigil Jensen A/S – som erkendt – har opbevaret jernbaneskærver ulovligt i Vandel grusgrav. Vejle Kommunen skriver i sin redegørelse, at jernbaneskærver (generelt) betragtes som forurenet materiale og påbød derfor Eigil Jensen A/S straks at fjerne skærverne. Pressenævnet finder herefter, at udsagnet ”Eigil Jensen A/S har opbevaret flere tusinde tons forurenede jernbaneskærver i grusgraven” er korrekt. Det forhold, at Eigil Jensen A/S har bestridt, at de konkrete jernbaneskærver var forurenede, kan ikke bevirke, at BT burde have kontrolleret oplysningen yderligere.
Pressenævnet finder, at udsagnet ”Ifølge de kommunale eksperter er drikkevandet i området så sårbart, at der slet ikke må graves på store del af adressen” ifølge papirerne fra Vejle Kommune af 3. juli og 6. august 2012 er korrekt.
Nævnet finder videre, at udsagnet ”Eksperter frygter, at giftstoffer kan være trængt ned til grundvandet med regnvandet” er en vurdering – og ikke faktiske oplysning. BT var derfor ikke forpligtet til at forelægge klager udsagnet inden offentliggørelse. Nævnet har lagt vægt på, at vurderingen ikke er uden faktisk grundlag, idet Eigil Jensen A/S har opbevaret jernbaneskærver i Vandel grusgrav. På denne baggrund vurderes risikoen.
Pressenævnet finder imidlertid, at BT i artiklen burde have oplyst, at Vejle Kommune i sin redegørelse beskriver, at de udtagne grundvandsprøver ikke viser BAM (nedbrudningsproduktet fra ukrudtsbekæmpelsesmiddel), ligesom indholdet af atrazin i grundvandet er under grænseværdien. Oplysningen må i sammenhængen anses for væsentlig, og ved at udelade denne har BT givet et ensidigt billede af holdningerne til grundvandet. Da Eigil Jensen A/S heller ikke har haft lejlighed til at imødegå angrebene udtaler nævnet kritik af BT for den ensidige version.
Pressenævnet finder ikke – udover det kritiserede forhold – i øvrigt grundlag for at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.

 

Genmæle
I medfør af medieansvarslovens § 36, stk. 1, skal en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Under henvisning til begrundelsen ovenfor finder Pressenævnet, at udsagnene ”Ifølge de kommunale eksperter er drikkevandet i området så sårbart, at der slet ikke må graves på store dele af adressen” og ”Eigil Jensen A/S ulovligt har opbevaret flere tusinde tons forurenede jernbaneskærver på den bare jord i grusgraven” er faktisk korrekte oplysninger.
Nævnet finder videre, at udsagnet ”Eksperter frygter, at giftstoffer kan være trængt ned til grundvandet med regnvandet” er en vurdering og ikke en faktisk oplysning.
Pressenævnet finder herefter ikke, at Eigil Jensen A/S har krav på at få bragt et genmæle.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af BT at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

Pressenævnet kritiserer BT

[Underrubrik]
I artiklen ”Kommune blæser på drikkevand” gav BT ikke ejeren af en omtalt grusgrav mulighed for at svare på BTs kritikpunkter. Artiklen er derfor ensidig.

[Tekst]
I artiklen stod, at Vejle Kommune gav ejeren af en grusgrav øst for Billund lov til at grave, selv om grusgraven ligger lige over en vandlomme, og selv om kommunens egne eksperter mener, at grundvandet er for sårbart til, at der må graves.
Imidlertid har Vejle Kommune i en redegørelse skrevet, at prøver fra grundvandet ikke viste BAM, der er et produkt i ukrudtsbekæmpelsesmidler, ligesom indholdet af atrazin i grundvandet også var under grænseværdien for den tilladte mængde.
Pressenævnet finder, at BT har udeladt væsentlige oplysninger. Da BT heller ikke givet ejeren af grusgraven mulighed for at svare på BTs kritik, betyder det, at artiklen er ensidig. Derfor får BT kritik af Pressenævnet.
Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside: pressenaevnet.dk”

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00580.

Del på sociale medier ved at klikke her: