Sagsnummer: 16-70-00911

Sag genoptages ikke efter domstolsbehandling

16-02-2016

Pressenævnet har afvist at genoptage behandlingen af to sager vedrørende presseetik fra 2013, hvor redaktøren i 2015 blev frifundet for bagvaskelse (efter straffeloven) ved domstolene.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
En part har krav på genoptagelse og en ny realitetsbehandling af sagen i tilfælde, hvor der i forbindelse med genoptagelsesanmodningen fremkommer nye faktiske oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Efter omstændighederne må det også tillægges betydning, om de nye oplysningers senere fremkomst er et i forhold til parten undskyldeligt forhold. Herudover kan nævnet tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.
Pressenævnet træffer afgørelse i sager om, hvorvidt der er sket offentliggørelse i strid med god presseskik, og hvorvidt et medie er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, jf. medieansvarsloven § 34 og §§ 36-40. Vestre Landsrets dom af 11. marts 2015 vedrører et spørgsmål om overtrædelse af straffeloven og har derfor som udgangspunkt ikke betydning for Pressenævnets vurdering af god presseskik og krav på genmæle.

Pressenævnet ses ikke at have modtaget mails sendt fra [Redaktøren] den 31. oktober og 7. november 2013 (der begge vedrører placeringen og opsætningen af Pressenævnets kendelse). Det har heller ikke efterfølgende været muligt for [Redaktøren] at fremvise en kopi af de to mails sendt til Pressenævnet.
Til placeringen og opsætningen af Pressenævnets kendelse henviser nævnet til sin kendelse af 22. oktober 2013. Heraf fremgår det, at kendelsen skulle have en ”lige så fremtrædende placering som læserbrevene af 9. april og 7. maj og artiklen af 16. april 2013 og med en lige så iøjefaldende opsætning og typografi”. De påklagede læserbreve og artiklen fra 2013 er alle offentliggjort på øverste halvdel af avissiden. Hertil kommer, at [Redaktøren] må kunne undersøge, hvor stor en skrifttype, der er anvendt ved overskrifterne på læserbrevene og artiklen.
På denne baggrund og da anmodningen om genoptagelse heller ikke i øvrigt indeholder nye oplysninger af væsentlig betydning for afgørelsen, og der ikke er påvist sagsbehandlingsfejl, afvises anmodningen.

Pressenævnet afviser at genoptage behandlingen.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 16-70-00911.

Del på sociale medier ved at klikke her: