Sagsnummer: 13-70-00559

Skjulte optagelser og konfrontation bragt mod direktørs vilje

02-05-2014

TV 2s ”Operation X: Smarte forretninger blandt venner” handlede om firmaet Lyoness’ forretningsmetoder. TV 2 havde optaget direktøren med skjult kamera og mødte senere uanmeldt op for at interviewe direktøren, der afslog at medvirke. Normalt bør et medie respektere et afslag, men da direktøren alligevel svarede på nogle spørgsmål, og der var et misforhold mellem oplysninger på de skjulte optagelser og de officielle forklaringer, finder Pressenævnet ikke grundlag for kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge et medie at udlevere råoptagelser. Det ligger ligeledes uden for Pressenævnets kompetence at tage stilling til om forbuddet mod pyramidespil i spilleloven (lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil) er overtrådt. Det henhører under domstolene. Det bemærkes, at Forbrugerombudsmanden heller ikke ses at have taget stilling til lovligheden.

Klagens rettidighed
En klage over TV 2’s tilsidesættelse af god presseskik skal først indgives til TV 2. Klagefristen er tolv uger efter offentliggørelsen, hvis offentliggørelsen er sket efter 1. januar 2014. Klage til Pressenævnet over TV 2’s svar skal indgives senest tolv uger efter, at svaret er kommet frem til klager, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3. Før 1. januar 2014 var klagefristen i begge tilfælde fire uger. Da klagen angår forhold før 2014, var klagefristen fire uger.
Udsendelsen blev bragt den 22. august 2013. [Klager] har ved klagen til Pressenævnet udvidet sin klage med supplerende klagepunkter af 11. november og 3. december 2013. Da de nye klagepunkter ikke tidligere er indbragt for hverken TV 2 eller Pressenævnet, er de indgivet efter udløbet af klagefristen. De klagepunkter afvises derfor som for sene, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3. Derimod finder nævnet, at de underbyggende kommentarer til den oprindelige klage af 24. oktober 2013, der fremgår af brevene af 11. november og 3. december 2013, kan indgå i behandlingen.
Pressenævnet tager herefter blandt andet ikke stilling til klagepunkterne vedrørende brugen af anonyme kilder, Lyoness’ aftaler med samarbejdsparterne og retssagerne i Østrig.

God presseskik – skjulte optagelser
Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser, indhentet ved skjult kamera, uden efterfølgende samtykke. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning i hvert enkelt tilfælde af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse. Det er samtidig nævnets opfattelse, at offentlige personer må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af deres forhold end andre.
Pressenævnet finder, at de salgs- og indtjeningsmetoder Lyoness – herunder direktør [Klager] – anvender, har samfundsmæssig interesse. Nævnet finder videre, at det kunne være vanskeligt at belyse forholdene omkring Premium-medlemskabet og bonusordningen knyttet hertil uden brug af skjult kamera. Nævnet har herved også lagt vægt på, at Premium-medlemskabet og den tilhørende bonus ikke var uddybet i henvendelsen til Forbrugerombudsmanden. Forretningsbetingelserne herfor var heller ikke offentligt tilgængelige, men krævede et login. I oplysningerne sendt til TV 2 har [Klager] lagt vægt på, at bonussen genereres via medlemmernes indkøb. Af optagelserne foretaget med skjult kamera fremgår det imidlertid, at man opnår en bonus for at hverve Premium-medlemmer. Nævnet finder således ikke anledning til at udtale kritik af TV 2 for at offentliggøre optagelserne indhentet med skjult kamera.
Nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere TV 2 for ikke at sløre [Klager], der er direktør i Lyoness’ danske afdeling, ved offentliggørelsen af optagelserne indhentet med skjult kamera.

God presseskik – konfrontationen
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
I det konkrete tilfælde havde TV 2s muldvarp inviteret [Klager] til et forretningsmøde i en lejlighed under dække af at ville tale om Lyoness. Ved mødets start kom Operation X’s vært ind i lokalet og gav sig til kende og oplyste, at TV 2 gerne ville lavet et interview. [Klager] afviste og bad om, at TV 2 i stedet sendte en e-mail. Inden han forlod lejligheden, svarede han alligevel på nogle spørgsmål. I den efterfølgende korrespondance med TV 2 gav han udtryk for, at han ikke ønskede optagelserne vist, men afviste samtidigt at stille op til interview.
Sædvanligvis bør et medie acceptere, hvis en person afviser at medvirke ved en tv-optagelse. Der er imidlertid et misforhold mellem de officielle oplysninger om forretningsmodellen i det selskab, hvor [Klager] er direktør, og i de oplysninger, som fremkommer på de skjulte optagelser. Endvidere valgte [Klager] under konfrontationen på en neutral lokalitet at svare på visse spørgsmål. Pressenævnet finder efter en samlet vurdering ikke grundlag for at kritisere TV 2 for at offentliggøre optagelsen fra konfrontationen.

Nævnet finder heller ikke øvrigt grundlag for at udtale kritik af TV 2.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00559.

Del på sociale medier ved at klikke her: