Sagsnummer: 13-70-00494

TV 2 får kritik for ikke at bringe resultatet af kommunens undersøgelse i en sag om et opholdssted

31-10-2013

Operation X sendte programmet “Omsorg med piller og klarsyn” og forholdt sig kritisk til opholdsstedet Startskuddet. I udsendelsen blev det sagt, at et højt pilleforbrug og clairvoyance indgik i behandlingen. TV 2 spurgte Guldborgsund Kommune, der ville undersøge sagen, men TV 2 vendte ikke tilbage for at få svarene, ligesom opholdsstedet Startskuddet heller ikke fik tilstrækkelig mulighed for at svare på, om de unge havde lidt under medicineringen. Derfor får TV 2 kritik af Pressenævnet.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Klagerne
Klagen over TV 2 er indsendt af Startskuddet, der har klaget på egne vegne. Startskuddet har i henhold til fuldmagter endvidere klaget på vegne af afdøde [Afdøde]s forældre, [Klager A] og [Klager B], og på vegne af [Klager C], der er forældremyndighedsindehaver til den mindreårige [Person A].

Startskuddet har ikke indsendt yderligere fuldmagter, hvorfor Pressenævnet alene vil vurdere klagen i relation til de ovennævnte.

Klagens rettidighed
En klage over TV 2’s overtrædelse af god presseskik skal først indgives til mediet, og dette skal ske inden fire uger efter offentliggørelsen. Fristen for at klage til Pressenævnet over mediets afgørelse er fire uger efter modtagelsen af afgørelsen, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3.

Startskuddet klagede ved brev af 15. maj 2013 til TV 2, som den 21. juni 2013 afviste klagen.
Klagen er modtaget i Pressenævnet den 2. juli 2013, hvorfor Startskuddets klage er modtaget inden for klagefristens udløb.
Startskuddet har som mandatar for afdøde [Afdøde]s fader [Klager B] den 16. april 2013 udtaget stævning mod TV 2’s direktør og den journalist, som foretog den skjulte optagelse af sit møde med [Afdøde], for overtrædelse af straffeloven.
Pressenævnet finder, at den udtagne stævning, som i øvrigt er udtaget to dage før, at den for Pressenævnet påklagede udsendelse er bragt, ikke også kan anses for at være en klage over tilsidesættelse af god presseskik.
Nævnet finder herefter, at Startskuddets klage på vegne af [Klager A] og [Klager B] ikke er rettidig, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3, hvorfor klagen afvises.

Efter det oplyste har [Klager C] skrevet en kommentar på Operation X’ Facebook-side og bedt om svar på, hvad Operation X’ redaktion ville gøre ved den manglende anonymisering af navnet [Fornavn] i den skjulte optagelse af [Afdøde].
Pressenævnet finder på det foreliggende grundlag, at [Klager C]s henvendelse til Operation X via Facebook ikke kan anses for at være en klage over tilsidesættelse af god presseskik.
Nævnet finder herefter, at Startskuddets klage på vegne af [Klager C] som fader til den mindreårige [Person A] ikke er rettidig, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 3, hvorfor klagen afvises.

God presseskik
Pressenævnet bemærker indledningsvist, at de vejledende regler for god presseskik blev justeret den 22. maj 2013. Da udsendelsen blev bragt den 18. april 2013, behandles sagen ud fra de vejledende regler for god presseskik, sådan som reglerne var udformet før den 22. maj 2013.

Foromtalen
Pressenævnet finder, at foromtalen af udsendelsen på tv2.dk indeholdt ukorrekte oplysninger, idet det fremgik, at alle anbragte på opholdssteder får medicin, og at Startskuddet modtager millioner i offentlige tilskud.
Nævnet finder imidlertid ikke, at det i sig selv er nok til at udtale kritik af TV 2. Pressenævnet har herved lagt vægt på, at TV 2 efterfølgende har rettet de ukorrekte oplysninger.

Udsendelsen
Det følger af de vejledende regler om god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkterne A.1-A.3 og A.5.

Skjult kamera
For så vidt angår anvendelsen af skjult kamera, lægger nævnet til grund, at en række tidligere medarbejdere over for TV 2 har oplyst, at der har fundet clairvoyant behandling sted på Startskuddet. Videre lægges det til grund, at Startskuddets ledelse over for TV 2 har afvist, at behandlingen af de anbragte unge bygger på clairvoyance. [Afdøde] har på de skjulte optagelser oplyst, at han har anvendt sine evner som clairvoyant på Startskuddet under de såkaldte elevfokusmøder, og at brugen af clairvoyance i behandlingen holdes skjult for tilsynsmyndighederne. [Afdøde] har efterfølgende meddelt Operation X’ redaktion, at han ikke har haft ansvaret for behandlingen af de unge, men sammen med andre har været involveret i udviklingen af behandlingsmetoder, og at han ikke mener, at Startskuddets behandling baserer sig på clairvoyance, men at han i sine personlige vurderinger har trukket på sine egne evner og erfaringer.
Pressenævnet finder, at det har væsentlig samfundsmæssig interesse at undersøge, hvorvidt der benyttes clairvoyance i behandlingen af psykisk syge unge anbragt på socialpædagogiske opholdssteder. Nævnet finder videre, at den samfundsmæssige interesse i at undersøge det omhandlede forhold klart overstiger den enkeltes krav på beskyttelse.
Det er samtidig nævnets opfattelse, at den fornødne dokumentation for, at der blev anvendt clairvoyance i behandlingen af unge anbragt på Startskuddet, kun vanskeligt kunne fremskaffes uden anvendelse af skjult kamera.

Nævnet finder på den baggrund, at brugen af skjult kamera har været begrundet i en sag af denne karakter, henset til at der ikke er optagelser af de anbragte unge, og at den pågældende er anført som forstander på Startskuddets hjemmeside.
Nævnet finder imidlertid, at TV 2 burde have lagt hele det forudgående forløb klart for seerne og i den forbindelse have oplyst mere tydeligt om den indledende korrespondance forud for mødet med [Afdøde].
Nævnet finder videre, at TV 2s gengivelse af ”forstanderens” brev af 11. januar 2013 ikke har været fuldt ud dækkende, idet der ikke i udsendelsen oplyses nærmere om [Afdøde]s baggrund for at udtale sig som han gjorde; at det var mere for at imponere, ikke for at informere.
Pressenævnet finder det herudover uheldigt, at tekstningen af de skjulte optagelser med [Afdøde] ikke omfatter ordene ”inden i mig” ved tekstningen af hans forklaring på sin brug af to forskellige navne.
På den baggrund finder nævnet det beklageligt, at TV 2 ikke har gjort forløbet før og efter de skjulte optagelser helt klart for seerne. Nævnet finder imidlertid, at der trods disse mangler ikke er tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

Guldborgsund Kommunes redegørelse
Udsendelsen bringer interviewet med direktøren fra børn og Kultur, Guldborgsund Kommune, hvorefter kommunen hurtigst muligt vil undersøge sagen. Nævnet lægger til grund, at dette interview er optaget til brug for den først planlagte udsendelse i februar 2013. I den senere bragte udsendelse har TV 2 indarbejdet yderligere kritiske henvendelser modtaget i tiden fra først planlagte sendetidspunkt og frem til udsendelsen den 18. april 2013. Herudover har TV 2 redaktionen søgt om aktindsigt hos kommunen den 22. marts 2013. På det tidspunkt er der ikke noget nyt, idet kommunens redegørelse på det tidspunkt alene har været sendt i høring hos Startskuddet.
Guldborgsund Kommunes redegørelse ses dateret den 22. marts 2013, men det lægges til grund, at den rettelig har været endelig på et ikke nærmere oplyst tidspunkt mellem den 4. april og forud for udsendelsen den 18. april 2013. Redegørelsen, herunder redegørelsens konklusion, har således, efter det for nævnte oplyste, foreligget på det tidspunkt, hvor TV 2 bragte udsendelsen den 18. april 2013. TV 2 har i udsendelsen den 18. april 2013 suppleret udsendelsen med de førnævnte yderligere tilkomne kritiske henvendelser, men har derimod ikke suppleret med kommunens endelige redegørelse eller med en opfølgende udtalelse fra kommunen på trods af kommunens førnævnte udtalelse om at kommunen hurtigst muligt ville undersøge sagen sammenholdt med det forhold, at der var gået omkring to måneder siden kommunen havde udtalt sig.
Henset til den meget alvorlige kritik, som TV 2 i udsendelsen retter mod opholdsstedet, burde TV 2 af sig selv have spurgt kommunen, hvad der var kommet ud af undersøgelsen forud for udsendelsen den 18. april 2013. Dette har TV 2 ikke gjort.
Pressenævnet udtaler derfor kritik.

Ansvaret for ordinering af medicin
Det fremgår af udsendelsen, at de anbragte unges psykiater er ansvarlig for ordineringen af den medicin, som de unge bliver behandlet med under deres ophold hos Startskuddet.
Pressenævnet finder på den baggrund, hverken at programværtens udtalelse om, at de private opholdssteder i samarbejde med psykiatere varetager opgaven med at hjælpe unge med psykiatrisk udredning og behandling, Pia Jeppesen og Allan Hvolbys medvirken i udsendelsen eller omtalen af Truxals bivirkninger og medicineringen af de unge, kan give seerne den opfattelse, at Startskuddet har indflydelse på ordineringen af de anbragte unges medicin.
Pressenævnet udtaler derfor ikke kritik.

Udtalelser fra Startskuddet
Af udsendelsen fremgår, at Operation X har kontaktet Startskuddet for at få et interview om stedets behandlingsmetoder og medicineringen af de anbragte unge. Det fremgår ligeledes af udsendelsen, at Startskuddet har fremsendt materiale til Operation X’ redaktion.
Det fremgår af udsendelsen, at Startskuddet afviser at skulle have anvendt clairvoyance.
Derimod findes Startskuddet ikke i tilstrækkelig grad at fået mulighed for i udsendelsen at svare på påstanden om at de anbragte skulle have lidt under deres medicinering. Nævnet lægger her vægt på, at Startskuddet igennem forløbet med Operation X forud for udsendelsen har fremsendt udførlige og meget lange skriftlige svar på Operation X’ spørgsmål herom, men at dette ikke kommer tilstrækkeligt frem i udsendelsen. Pressenævnet udtaler derfor kritik.

Kildekritik
Sådan som sagen er oplyst finder Pressenævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for [Person G] og de anonyme kilder. Det fremgår således af udsendelsen, at [Person G] er blevet fyret, og at hun mener, at afskedigelsen skyldtes hendes kritiske holdning til forholdene på Startskuddet, og at de anonyme kilder er tidligere ansatte på Startskuddet.
[Person G]s udtalelse om, at det er vold at bringe unge i en grundfølelse af tom-hed som led i deres behandling, fremstår som hendes vurdering på baggrund af hendes oplysninger om clairvoyante arbejdsmetoder på Startskuddet.
Ved e-mail af 21. januar 2013 har Operation X’ redaktion forelagt [Person G]s oplysninger for Startskuddet.
For så vidt angår [Person F]s udtalelse om [Person D]s mulighed for at returnere til Startskuddet efter endt indlæggelse i Roskilde fremstår denne som [Person F]s vurdering på baggrund af [Person D]s ophold på Startskuddet forud for indlæggelsen.
Lars Møller Christiansen og Alma Larsens udtalelser fremstår som deres vurderinger på baggrund af de oplysninger, som Operation X’ redaktion har forelagt dem, og begge udtaler sig med forbehold for oplysningernes rigtighed.
Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2 for at bringe [Person G], [Person F]s, Lars Møller Christiansen og Alma Larsens udtalelser.

Pressenævnet finder – ud over de kritiserede forhold – ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herved den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende i begyndelsen af den førstkommende Operation X-udsendelse:

(Speak)
”Inden vi tager hul på aftenens Operation X, skal vi bringe en kritik fra Pressenævnet.

Pressenævnet kritiserer TV 2 for Operation Xs udsendelse Omsorg med piller og klarsyn, som vi sendte 18. april.

Udsendelsen forholdt sig kritisk til forholdene på opholdsstedet Startskuddet, og det fremgik af programmet, at de anbragte unge fik mange piller, og at Startskuddet brugte clairvoyance som et led i behandlingen af de unge.
Før udsendelsen interviewede Operation X Guldborgsund Kommune, der ville undersøge kritikken. Kommunens undersøgelse lå klar inden udsendelsen blev bragt den 18. april. Alligevel omtalte Operation X ikke undersøgelsens konklusion.
I betragtning af den alvorlige kritik udsendelsen rettede mod Startskuddet burde Operation X have gjort mere for at fremskaffe kommunens undersøgelse som på en række punkter frifandt Startskuddet.
Det gjorde Operation X ikke, og derfor får TV 2 kritik af Pressenævnet.
Operation X medtog heller ikke i tilstrækkeligt omfang Startskuddets svar på kritikken af medicineringen af de unge. Også det forhold kritiserer Pressernævnet.

De kan læse mere om afgørelsen på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [her indsættes en tekst med følgende adresse: www.pressenaevnet.dk.] www.pressenaevnet.dk”.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00494.

Del på sociale medier ved at klikke her: