Sagsnummer: 15-70-00844

Tvistighedsnævnets kendelse omtalt korrekt

04-11-2015

Amager Bladet omtalte i artiklen ”Lærling brugte firmabil til privatkørsel og vinder erstatning”, at en lærlings uddannelsesaftale var blevet ophævet uberettiget, selvom Tvistighedsnævnet blandt andet lagde til grund, at lærlingen havde benyttet firmabilen privat. Kun arbejdsgiveren var hørt. Ikke tilstrækkelig grund til kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Efter § 64, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 789 af 16. juni 2015 om erhvervsuddannelser er Tvistighedsnævnets møder offentlige, medmindre nævnet i den enkelte sag beslutter det modsatte. Der foreligger ikke oplysninger om, at sagen, [Klager] mod [Malerfirma] v/[Person A], ikke er behandlet efter hovedreglen i § 64, stk. 5. Pressenævnet lægger derfor ved vurderingen af god presseskik til grund, at sagen er behandlet i offentlighed.

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information, jf. punkt A.1. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3. Endvidere bør retsreportage være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes synspunkter, jf. punkt C.3.

 

Af Tvistighedsnævnets kendelse af 26. maj 2015 i sagen, [Klager] mod [Malerfirma] v/[Person A], fremgår det, at to medlemmer af nævnet ikke fandt det godtgjort, at [Klager] anvendte firmabilen i sin fritid i september 2014, mens tre medlemmer lagde til grund, at [Klager] havde benyttet firmabilen privat. Ét af de tre medlemmer mente imidlertid ikke, at dette forhold kunne danne grundlag for ophævelse af uddannelsesaftalen.
Da der blev afsagt kendelse efter stemmeflertallet (tre medlemmer mod to), var det således Tvistighedsnævnets afgørelse, at ophævelsen af uddannelsesaftalen var uberettiget, selvom tre af nævnets fem medlemmer fandt det godtgjort, at firmabilen var benyttet privat. [Klager] blev tilkendt 30.000 kroner i godtgørelse.
Det blev således ved Tvistighedsnævnets kendelse lagt til grund, at [Klager] benyttede firmabilen privat. Pressenævnet finder herefter, at Tvistighedsnævnets kendelse er korrekt gengivet i både overskriften ”Lærling brugte firmabil til privatkørsel og vinder erstatning” på artiklen i Amager Bladet og i artiklens tekst.

 

Pressenævnet lægger til grund, at Amager Bladet alene indhentede en kommentar til artiklen fra [Person A], mens [Klager] ikke blev kontaktet forud for artiklen. Endvidere lægger nævnet til grund, at Amager Bladet efterfølgende tilbød [Klager] at stille op til et interview om sagen, således at han kunne kommentere på sagen. Da artiklen nævner [Klager]s fulde navn og indeholder oplysninger om hans ansættelsesforhold samt giver hans tidligere arbejdsgiver lejlighed til at fremsætte kommentarer, finder nævnet, at det havde været rigtigst, at [Klager] havde fået mulighed for at fremsætte sine kommentarer til sagen i artiklen af 21. juli 2015. Pressenævnet finder imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik, idet Amager Bladet som nævnt senere har givet [Klager] mulighed for at få offentliggjort sine kommentarer til sagen.

[Klager] har tillige klaget over, at der er ukorrekte oplysninger i artiklen om, hvorvidt der var tale om en betalt fridag, og om tidspunktet, hvor han modtog afskedigelsesbrevet, ligesom det ikke fremgår af artiklen, at [Person A] tilbageholdt hans feriepenge, gav for lidt i løn og var ubehøvlet i sin tone.
Efter Pressenævnets opfattelse kan disse oplysninger og forhold ikke anses for skadelige for [Klager], og da de endvidere ikke har betydning for omtalen af sagen ved Tvistighedsnævnet, kan dette heller ikke begrunde kritik af Amager Bladet.
Nævnet udtaler herefter ikke kritik af Amager Bladet.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00844.

Del på sociale medier ved at klikke her: