Sagsnummer: 15-70-00754

Utilfreds med offentliggørelse af kritik

23-03-2015

Pressenævnet kritiserede Jyllands-Posten for en artikelserie og pålagde offentliggørelse af kritikken i avisen. Klager er utilfreds med både teksten i kritikken og den plads i avisen, hvor kritikken blev placeret. Nævnet ændrer ikke sin tidligere kendelse.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.
Pressenævnet finder ikke, at [Klager] kan stille krav til, hvorledes nævnets kritik skal formuleres. Pressenævnet har i den påklagede kritik valgt ikke at omtale [Klager] ved navn, og Jyllands-Posten har bragt Pressenævnets kendelse med den ordlyd, der fremgår af kendelsen.

 

Anmodningen om genoptagelse afvises. Pressenævnet bemærker, at nævnet i kendelsen – udover at kritisere Jyllands-Posten – fandt, at [Klager] var berettiget til at få bragt et genmæle.

 

Klagen over offentliggørelsen
Det fremgår af medieansvarsloven § 49, at nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.
Offentliggørelsen på netavisen
Jyllands-Posten har bragt Pressenævnets kritik på finans.dk, hvor den påklagede artikel ligeledes blev bragt. Pressenævnets kritik lå som første opslag i 24 timer på finans.dk, ligesom Pressenævnets kendelse samt et link til Pressenævnets hjemmeside er blevet tilføjet i den påklagede artikel på finans.dk. Pressenævnet finder, at Jyllands-Posten på netavisen har bragt kendelsen på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

 

Offentliggørelsen i avisen
To medlemmer, Jesper Rothe og John Meinert Jacobsen, finder, at offentliggørelsen af nævnets kritik burde have haft en mere fremtrædende placering henset til, at den kritiserede artikel blev bragt på forsiden af tillægget Erhverv & Økonomi, men finder imidlertid ikke tilstrækkeligt grundlag for at genoptage sagen. To medlemmer, Dorthe Carlsen og Lene Sarup, har ingen bemærkninger til offentliggørelsen. Der er således enighed i Pressenævnet om, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at genoptage sagen.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00754.

Del på sociale medier ved at klikke her: