Formålene med behandlingen af personoplysninger
Pressenævnet behandler personoplysninger for at kunne varetage nævnets funktioner. Det kan f.eks. være besvarelse af henvendelser og behandling af klagesager for at kunne udføre den nødvendige sagsbehandling. Desuden behandler vi oplysningerne til brug for pressenævnets sagsstyring.

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Pressenævnet behandler personoplysninger. Der vil typisk være tale om almindelige ikke-følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på borgere, der retter henvendelse til Pressenævnet. Afhængig af henvendelsens karakter kan der også være tale om følsomme personoplysninger. Det kan for eksempel være helbredsoplysninger. Pressenævnet behandler i visse tilfælde oplysninger om personnummer med det formål at kunne sende sikker post via e-Boks.

Pressenævnet behandler herudover personlysninger, når nævnet offentliggør kendelser på nævnets hjemmeside samt på Retsinformation, for at leve op til nævnets forpligtelse til at føre et retsinformationssystem.

Tilmelding til Pressenævnets nyhedsbrev forudsætter, at du afgiver oplysninger om navn og mailadresse. Formålet med indsamlingen af personoplysninger i den forbindelse er at kunne fremsende Pressenævnets nyhedsbreve.

Retsgrundlaget
Behandlingen af personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens[1] artikel 6, stk. 1, litra e.

Såfremt der er tale om følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Oplysninger om strafbare forhold behandles i medfør af databeskyttelseslovens[2] § 8, stk. 1 og stk. 2 nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af Pressenævnets nyhedsbrev følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

[2] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Modtagere af personoplysninger
Hvis du har indsendt en klage til Pressenævnet, vil din henvendelse blive sendt til det medie, du har klaget over, når vi beder mediet om en udtalelse.

Pressenævnets kendelser offentliggøres på nævnets hjemmeside samt Retsinformation. I den forbindelse vil dine personoplysninger blive overladt til vores leverandør af hjemmesiden samt Retsinformation (Civilstyrelsen). Inden offentliggørelsen vil navne på klagere, der er fysiske personer, blive fjernet, så de ikke er søgbare. Det samme gælder for andre fysiske personer, såfremt der fremgår oplysninger af fortrolig eller privat karakter om dem. Pressenævnet har anmeldt retsinformationssystemet til Datatilsynet, og kendelserne offentliggøres i overensstemmelse med Datatilsynets vilkår.

Hvis Pressenævnet modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, dine personoplysninger indgår i, vil Pressenævnet normalt skulle videregive oplysningerne, medmindre der er tale om fortrolige oplysninger.

Den registreredes rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen har du som registreret en række rettigheder, når der behandles oplysninger om dig.

Du har blandt andet ret til at blive orienteret om, at Pressenævnet behandler oplysninger om dig, ligesom du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Pressenævnet har registreret om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget. I helt særlige tilfælde vil du også have ret til at få slettet oplysninger om dig, inden oplysninger ville blive slettet i henhold til Pressenævnets sletterutiner. I visse tilfælde vil du også have ret til få behandlingen af oplysninger om dig begrænset og til at gøre indsigelse mod nævnets ellers lovlige behandling af oplysninger om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse, hvis du mener, at oplysningerne om dig er forkerte.

Sletning af personoplysninger
Pressenævnet sletter personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem i forhold til de formål, som var årsagen til behandlingen af dem. Pressenævnet fastsætter opbevaringsperioden i overensstemmelse med de forpligtelser, som Pressenævnet er underlagt i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet arkivlovens regler.

Informationssikkerhed
Skriftlige henvendelser til Pressenævnet, herunder klagesager, opbevares elektronisk i ESDH-systemet Workzone, hvor sagerne oprettes, og henvendelser journaliseres. Fysiske sager opbevares aflåst. Fortrolige og følsomme oplysninger sendes med almindeligt brev eller med sikker post.

Pressenævnets hjemmeside
Når du besøger pressenaevnet.dk, vil du blive informeret om indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies. Pressenævnets orientering om cookies finder du her.

På Pressenævnets hjemmeside er det desuden muligt ved indtastning af navn og mailadresse at tilmelde sig Pressenævnets nyhedsbrev.

Dataansvar og kontaktoplysninger
Pressenævnet er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger:

Pressenævnet
Landgreven 4, 4.
1301 København K.

CVR-nr. 22 50 79 15
Tlf.: 33155564
Mail: sekr@pressenaevnet.dk
Website: pressenaevnet.dk

Mails, der indeholder fortrolige og/eller følsomme oplysninger, kan sendes med sikker post til Pressenævnet via e-Boks eller Borger.dk. Når du har valgt ”Skriv ny post”, skal du vælge Justitsministeriet som modtager, hvorefter det er muligt fra undermenuen at vælge Pressenævnet som modtager.

Kontaktoplysninger på Pressenævnets databeskyttelsesrådgiver (DPO)
I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du kan også kan rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på disse måder:

  • På mail: sekr@pressenaevnet.dk, att. ”databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.
  • Ved brev: Pressenævnet, Landgreven 4, 4., 1301 København K., att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Vejledning om klage over behandling af personoplysninger
Hvis du ønsker at klage over Pressenævnets behandling af personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby.

Tlf.: 33193200
Mail: dt@datatilsynet.dk

For yderligere oplysninger om klage til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk