TV 2/Bornholm bragte i maj en artikel om status for antallet af almene boliger i en navngiven region, og det fremgik af artiklens overskrift, at der ikke var kommet flere almene boliger siden udarbejdelsen af en boligstrategi fem år tidligere. Artiklen baserede sig på et debatprogram om boligmangel i regionen, hvor blandt andet fire lokalpolitikere samt en direktør for et alment boligselskab deltog. En af lokalpolitikerne klagede til Pressenævnet blandt andet over, at overskriften var fejlagtig og misvisende, idet der i perioden var bygget almene ungdomsboliger, hvilket den pågældende lokalpolitiker også under debatten havde bemærket. Da direktøren for det almene boligselskab under debatten havde udtalt, at der ikke var kommet nogen nye almene boliger i den forgangne femårige periode, fandt Pressenævnet, at overskriften ikke kunne anses for at være uden dækning i de faktiske forhold, og udtalte på denne baggrund ikke kritik.

En person klagede til Pressenævnet over, at TV 2/Bornholm havde afvist at anonymisere ham i en artikel på tv2bornholm.dk, som omtalte et kursus i hæren, han havde deltaget i. Nævnet kritiserede ikke TV 2/Bornholm for at have afvist at anonymisere soldaten. Ved sin afgørelse lagde nævnet bl.a. vægt på, at personen frivilligt havde medvirket i artiklen, der alene er 2 ½ år gammel, og at artiklen ikke indeholder yderligere oplysninger, som kan tjene til identifikation af ham.

En person klagede til Pressenævnet blandt andet over, at TV 2/Bornholm havde slettet hans kommentarer til et opslag på TV 2/Bornholms Facebook-side, og at TV 2/Bornholm havde blokeret hans adgang til at debattere på TV 2/Bornholms Facebook-side. Debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg/kommentarer, hører ikke under medieansvarsloven og dermed heller ikke under Pressenævnets kompetence, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Det samme gælder sletning af sådanne kommentarer. Pressenævnet afviste derfor at behandle sagen og bemærkede, at det også ligger uden for nævnets kompetence at pålægge TV 2/Bornholm at ophæve en blokering af en debattør.

TV 2/Bornholm bragte i marts 2020 et nyhedsindslag og et Facebook-opslag, hvori en person, der var fremstillet med navn, billede og stillingsbetegnelse, blev beskyldt for at have forhindret, at ansatte i kommunen kunne udtale sig til TV 2/Bornholm i et spørgeprogram om corona-virus. Personen og dennes arbejdsgiver klagede til Pressenævnet. Pressenævnet fandt, at omtalen, hvor personen drages til ansvar for og personligt kritiseres for øverste ledelses kommunikationsstrategi, og i sammenhængen blev fremstillet med brug af navn og billede var en krænkelse af personens privatliv. Pressenævnet udtalte kritik heraf og kritiserede også TV 2/Bornholm for manglende forelæggelse for personen.

En person klagede over, at TV 2/Bornholm ikke ville slette en artikel fra 2016, hvor han havde udtalt sig om generne ved at være nabo til tre store vindmøller. Personen havde i artiklen oplyst, at han som konsekvens af vindmøllerne havde sat sit hus til salg. Personen ønskede artiklen slettet, da han på tidspunktet for klagens indgivelse fortsat ikke havde fået solgt sit hus. Pressenævnet fandt, at der ikke forelå tilstrækkeligt tungtvejende grunde til at slette artiklen. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at personen selv havde medvirket i artiklen, og at omtalen fortsat havde almen interesse.

Virksomheden bag en mobil salgsvogn klagede over udsagnet ”For lige som nexøboerne gik og troede, at de måtte gå en sommer i møde, uden donutvognens søde sager på havnen, så dukkede der en ny rullende cafévogn op med søde sager.” Virksomheden mente, at udsagnet gav indtryk af, at vognen var lukket og ikke blot fraflyttet havnen. Nævnet udtalte ikke kritik.

Klager – fasteren til den dræbte – klagede over fire nyhedsindslag på TV 2/Bornholm og artiklerne ”Bilist dræbt ved alvorlig trafikulykke”, ”Mand dræbt i trafikulykke” og ”Vidner til ulykke efterlyses” på tv2bornholm.dk.