I artikler bragt i november 2020 omtalte TV 2 Fyn alternative behandlingsmetoder mod rygning, herunder en kliniks elektrodebehandling. Klinikken ved indehaveren af klinikken klagede til Pressenævnet over, at de medvirkede i artiklerne i en anden sammenhæng, end de havde aftalt med TV 2 Fyn, og at TV 2 Fyn havde afvist at slette eller afindeksere artiklerne. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at indehaveren forud for offentliggørelsen blev præsenteret for artiklernes emne og den overordnede kritik vedrørende klinikkens behandlingsmetode mod rygning, herunder den manglende videnskabelige evidens, samtidig med, at de fik lejlighed til at forholde sig til kritikpunkterne, samt at artiklerne ikke indeholdt oplysninger, som måtte anses særligt belastende for klinikken.

I en artikel bragt på tv2fyn.dk i september 2018 blev det omtalt, at en kommune havde politianmeldt, at et fortroligt dokument var blevet lækket. Det fremgik af artiklen, at en journalist fra et andet medie havde modtaget det fortrolige dokument, men at kommunens borgmester havde aftalt med journalisten, at sagen, som dokumentet vedrørte, ikke ville blive omtalt, før den var faldet på plads. Det fremgik også, at journalistens medie alligevel havde omtalt sagen på et for kommunen skadeligt tidspunkt.
Det i artiklen omtalte medie klagede til Pressenævnet over, at artiklens oplysninger ikke var blevet forelagt dem inden offentliggørelsen. Pressenævnet fandt, at oplysningerne burde have været forelagt, men at der efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder ikke var grundlag for kritik.

En person klagede over TV 2/Fyns omtale af to vindmøller, som personen er medejer af. Personen klagede over, at vindmøllerne i omtalen blev betegnet som ”ulovlige” og som ”kæmpevindmøller”. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere TV 2/Fyn for at anvende udsagnet ”ulovlige” blandt andet på grund af kommunens udtalelser i sagen. Dertil fandt nævnet, at udsagnet ”kæmpevindmøller” fremstod som TV 2/Fyns vurdering, hvilket ikke gav anledning til kritik, da møllerne var væsentlig større end de tidligere møller på stedet. Personen havde også klaget over TV 2/Fyns forelæggelse og kildekritik. Pressenævnet fandt, at TV 2/Fyn havde forelagt oplysningerne i tilstrækkeligt omfang og udtalte heller ikke kritik af TV 2/Fyn for at anvende en kilde, der var kritisk overfor de omtalte vindmøller, da det fremgik klart, hvem den kritiske kilde var, og hvilke oplysninger, der stammede fra kilden. Nævnet fandt i øvrigt, at TV 2/Fyn løbende havde hørt de forskellige parter i den omdiskuterede vindmøllesag, herunder mølleejerne, forskellige naboer og kommunen m.v.

En tidligere forstander var dømt til at tilbagebetale 1,25 millioner kroner til Region Syddanmark ved en civil retssag. Forstanderen klagede bl.a. over overskriften ”Bosted: Forstander svindlede for millionbeløb”, da overskriften ifølge klageren måtte forstås som omtale af en straffesag. Pressenævnet var ikke enig med klageren og udtalte derfor heller ikke kritik.