Print

I medfør af § 52, stk. 1, i medieansvarsloven og efter forhandling med Pressenævnet fastsættes:

BEK nr 86 af 09/02/1998

Pressenævnet

§ 1. Pressenævnet består af en formand og en næstformand og 6 andre medlemmer samt stedfortrædere for disse, jf. lovens § 41.

§ 2. Ved nævnets behandling af en sag medvirker foruden formanden eller næstformanden 3 andre medlemmer, heraf et af de efter udtalelse fra Dansk Journalistforbund beskikkede medlemmer og et medlem beskikket til at repræsentere de redaktionelle ledelser samt et medlem beskikket som offentlighedens repræsentant, jf. lovens § 42.

§ 3. Nævnet træffer afgørelse i sager om,

1) hvorvidt der er sket en offentliggørelse, der er i strid med god presseskik, og
2) hvorvidt et massemedie efter reglerne i kapitel 6 er forpligtet til at offentliggøre et genmæle, herunder om genmælets indhold, form og placering.

§ 4. Nævnets formand tilrettelægger nævnets arbejde og fastlægger mødedagene. Formanden eller næstformanden leder møderne.

§ 5. Nævnet bistås af et sekretariat, der antages af formandskabet.

§ 6. Formanden kan afvise klager, som åbenbart ikke hører under nævnets kompetence, eller som er åbenbart grundløse, og klager fra personer, virksomheder m.v., der er uden retlig interesse i det påklagede forhold. Formanden afviser sager, hvor klagefristen i lovens § 34, stk. 2 eller 3, eller § 40 ikke er overholdt.

Sagens forberedelse

§ 7. Klage til nævnet skal indgives skriftligt.

Stk. 2. Nævnet kan af egen drift optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. I tilfælde heraf indhentes en udtalelse fra den forurettede. Den forurettedes navn nævnes kun, såfremt tilladelse hertil foreligger.

Stk. 3. Forslag fra et medlem af nævnet om at optage en sag til behandling efter stk. 2 udsendes gennem sekretariatet til samtlige øvrige medlemmer, der inden 7 dage tilkendegiver, om de kan tiltræde forslaget. Sagen optages herefter til behandling, hvis et flertal af samtlige medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved behandling af sagen medvirker de i § 2 anførte medlemmer.

§ 8. Når en klage er indbragt for nævnet, indhenter nævnet en skriftlig udtalelse fra det massemedie, som klagen vedrører, og kan under sagens behandling indhente supplerende oplysninger hos parterne.

Stk. 2. Nævnet kan endvidere kræve udleveret et eksemplar af skriftet og en båndoptagelse af den udsendte radio- eller fjernsynsudsendelse, som klagen vedrører.

Stk. 3. Undlader vedkommende massemedie inden 7 dage efter modtagelsen af nævnets henvendelse at fremsende sine kommentarer til nævnet, kan sagen behandles på det foreliggende grundlag.

Stk. 4. Nævnet kan indkalde sagens parter til mundtlig forhandling. Såfremt klageren uden lovligt forfald udebliver fra en sådan forhandling, kan nævnet afvise klagen eller behandle den på det foreliggende grundlag. Hvis det indklagede massemedie udebliver, behandles sagen på det foreliggende grundlag.

Sagens afgørelse

§ 9. Nævnets møder er ikke offentlige.

§ 10. Et medlem kan ikke deltage i behandlingen af en klage, der vedrører det massemedie, den pågældende er tilknyttet, eller når der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

§ 11. I de i § 10 nævnte tilfælde samt i de tilfælde, hvor medlemmet af andre grunde er forhindret, deltager medlemmets stedfortræder i behandlingen af klagen.

§ 12. Nævnets afgørelse træffes efter stemmeflerhed ved begrundet kendelse, medmindre en forligsmæssig løsning er opnået mellem parterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende. Hvis en kendelse ikke er enstemmig, skal dissensen anføres i kendelsen. Navnene på dissentierende medlemmer anføres ligeledes i kendelsen.

Stk. 2. Har et mindretal voteret for udsættelse af sagens afgørelse, men skal der ifølge flertallets bestemmelse træffes afgørelse i det pågældende møde, deltager også mindretallet i afgørelsen.

§ 13. Umiddelbart efter voteringens afslutning indføres kendelsens konklusion og begrundelsen herfor i en forhandlingsprotokol. En dissens og begrundelsen herfor skal ligeledes indføres i protokollen. Voteringen sker med angivelse af navn.

Stk. 2. Kendelsen udfærdiges snarest muligt skriftligt og underskrives af formanden eller næstformanden for det pågældende møde eller af den, formanden bemyndiger hertil.

Stk. 3. Kendelsen sendes til redaktøren for det indklagede massemedie.

Stk. 4. Nævnet kan pålægge redaktøren for det indklagede massemedie snarest muligt at offentliggøre en kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang. En sådan offentliggørelse skal ske uden kommenterende tilføjelser og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

Stk. 5. Et genmæle skal offentliggøres vederlagsfrit uden unødig forsinkelse og skal bringes på en så fremtrædende måde, som det efter omstændighederne med rimelighed kan forlanges. Redaktionelle bemærkninger i umiddelbar tilslutning til offentliggørelsen skal indskrænkes til faktiske oplysninger.

§ 14. De nævnsmedlemmer, der har afgjort en sag, træffer også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen.

Stk. 2. Formanden kan afvise en anmodning om genoptagelse i tilfælde, hvor det er åbenbart, at anmodningen ikke bør imødekommes.

§ 15. Der påhviler nævnets medlemmer tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Udgifter til nævnets virksomhed

§ 16. Udgifter til nævnets virksomhed, herunder udgifter til nævnets sekretariat og vederlag til nævnets medlemmer, afholdes af massemedierne efter følgende fordelingsnøgle:

Danmarks Radio……………………………………………………………………………….. 29%
TV 2………………………………………………………………………………………………. 21%
Danske Dagblades Forening…………………………………………………………………. 41%
Dansk Magasinpresses Udgiverforening……………………………………………………. 3%
Landsrepræsentationen for Danske Distriktsblade og Lokalaviser [Ugeaviserne]…. 3%
Dansk Fagpresse [Danske Specialmedier]…………………………………………………. 3%

§ 17. Nævnet afgiver årligt en beretning om sin virksomhed til justitsministeren. Nævnet offentliggør sin beretning.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1998.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 876 af 26. oktober 1992 om forretningsorden for Pressenævnet.

Justitsministeriet, den 9. februar 1998

Frank Jensen

/ Jens Kruse Mikkelsen