20 Artikler med emneordet “Formalitetskendelse”

Sagsnummer: 2017-80-0062

Redigeringsret. Politiken var berettiget til at afvise læserbrev

11-12-2017

En person klagede over, at Politiken ikke bragte hans læserbrev, der ifølge personen indeholder oplysninger af væsentlig betydning for offentligheden. Da redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe, afviste Pressenævnets formand at behandle klagen.

Sagsnummer: 2017-80-0056

Pressenævnet afviser på ny at genoptage sag mod Familie Journal

11-12-2017

Pressenævnet afviste at behandle en persons klage over billeder til en artikel bragt i Familie Journal pga. fristoverskridelse. Pressenævnet afviste personen anmodning om genoptagelse i sag nr. 2017-80-0033. Personen anmodede på ny Pressenævnet om at genoptage sagen og medsendte nye oplysninger. Nævnet afviste på ny anmodningen, da de nye oplysninger ikke havde betydning for vurderingen af spørgsmålet om klagens rettidighed, og fordi der ikke var påvist væsentlige sagsbehandlingsfejl.

Sagsnummer: 2017-80-0051

Pressenævnet genoptager behandling af klage over tv-kanalen DK4

27-11-2017

En person klagede over en udsendelse bragt på tv-kanalen DK4 og derefter på hjemmesiden dk4.dk. Pressenævnet afviste i sag nr. 2017-80-0041 at behandle klagen, da hjemmesiden dk4.dk ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven og derfor ikke hører under nævnets område. Personen anmodende nævnet om genoptagelse, da klagen også vedrørte tv-kanalen DK4. Tv-kanalen DK4 blev i 1997 registreret i overensstemmelse med Radio- og fjernsynsloven hos Radio- og tv-nævnet. Pressenævnet fandt på denne baggrund, at DK4 er omfattet af medieansvarsloven og derved hører under Pressenævnets område. Eftersom Pressenævnet ikke ved kendelsen den 27. oktober 2017 behandlede klagen i forhold til tv-kanalen, genoptog nævnet behandlingen af klagen, for så vidt angår tv-kanalen.

Sagsnummer: 2017-80-0049

DRs omtale af israelsk professors udtalelse behandles ikke som egen drift-sag

27-11-2017

I en udsendelsen om hadlæring gengav og omtalte DR en israelsk professors udtalelser. Professoren konkluderede, at skildringen af palæstinenserne i israelske skolebøger er decideret racistisk, og hun sammenlignede blandt andet Israel med Nazi-Tyskland ved udtalelsen ”A problem to be solved. Like the Jews in Europe under Nazi Germany”. Pressenævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt DR havde tilsidesat god presseskik ved at gengive professorens udtalelse og i øvrigt omtale udtalelsen, ikke havde en så væsentlig og principiel betydning, at der var grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift.

Sagsnummer: 2017-80-0053

En læser var ikke klageberettiget

14-11-2017

En person klagede over artiklen ”DF-spidskandidat vil forbyde læger med ’stort skæg’”. Personen var ikke selv omtalt i artiklen og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnets formand afviste derfor klagen uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 2017-80-0039

Denkorteavis.dk er ikke tilmeldt Pressenævnet

13-11-2017

En person klagede over artiklen ”De politisk korrekte virker ikke interesserede i at finde ud af, hvorfor 16-årige albanske Servet Abdija blev myrdet” bragt på hjemmesiden denkorteavis.dk. Da hjemmesiden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven, hører siden imidlertid ikke under nævnets område. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen.

Sagsnummer: 2017-80-0042

En læserkommentar blev kommenteret af avisen og omfattet af loven

31-10-2017

En læser kommenterede en artikel på sn.dk. Netavisen kommenterede læserens kommentar, og Pressenævnet anså herefter kommentaren for redigeret og omfattet af medieansvarsloven og derved også underlagt nævnets kompetence. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at avisen havde overskredet rammerne for redigering. Klagen blev derfor afvist som åbenbar grundløs.

Sagsnummer: 2017-80-0021

En lytter får ikke behandlet klage over Radio24syvs omtale af ubådssag

31-10-2017

En person klagede over et indslag i radioudsendelsen ”Den Korte Radioavis – Sig hej!”. Personen mente, at Radio24syv ikke udviste tilstrækkeligt hensyn over for afdødes efterladte. Da personen ikke selv var omtalt eller afbildet, afviste Pressenævnet at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.

Sagsnummer: 2017-80-0026

KLAGEFRIST. DRs svar var indbragt for sent til Pressenævnet

27-10-2017

To personer klagede over udsendelsen ”DF og de skjulte bilag”. Klagen over DRs afgørelser var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af 12-ugers klagefristen. Klagen blev derfor afvist som for sen og ikke behandlet.

Sagsnummer: 2017-80-0041

Dk4.dk er ikke under Pressenævnets område

27-10-2017

En person klagede udsendelsen ”Wittrup Motel: Fortid og fremtid (2:2)” bragt på hjemmesiden dk4.dk. Da hjemmesiden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven, hører siden ikke under nævnets område. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen.

Sagsnummer: 2017-80-0040

REDIGERINGSRET. JydskeVestkysten var berettiget til at afvise læserbrev

27-10-2017

En person klagede over, at JydskeVestkysten ikke bragte hans læserbrev om en kommunaldirektør. Da redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe, afviste Pressenævnets formand at behandle klagen.

Sagsnummer: 2017-80-0038

Denkorteavis.dk er ikke under Pressenævnets område

26-10-2017

En person klagede over artiklen ”Politikommissær vildleder offentligheden om drabet på 16-årig dreng med albansk baggrund” bragt på hjemmesiden denkorteavis.dk. Da hjemmesiden ikke var anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven, hører siden imidlertid ikke under nævnets område. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen.

Sagsnummer: 2017-80-0036

En facebook-bruger havde ikke retlig interesse

23-10-2017

En person klagede over videoindslaget ”Is freedom of speech under attack in Denmark?” bragt på Yabini Politics facebookside, facebook.com/YabaniNewsandMemes, da personen mente, at god presseskik er tilsidesat. Da personen hverken var omtalt eller afbildet, afviste Pressenævnet at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.

Sagsnummer: 2017-80-0033

En persons anmodning om genoptagelse afvist

23-10-2017

Pressenævnet afviste at behandle en persons klage over billeder til en artikel bragt i Familie Journal pga. fristoverskridelse. Personen anmodede efterfølgende om genoptagelse og medsendte oplysninger, som nævnet fandt ikke havde betydning for vurderingen af spørgsmålet om klagens rettidighed. Pressenævnet afviste anmodningen.

Sagsnummer: 2017-80-0030

Infomedia.dk var ikke længere underlagt Pressenævnets kompetence

10-10-2017

En person klagede over, at en SE OG HØR-artikel var tilgængelig i Infomedias arkiv over offentliggjorte artikler. Infomedia.dk havde i 2002 anmeldt sig til Pressenævnet som offentligt tilgængelig informationsdatabase, men havde i 2017 afmeldt sig. Infomedia.dk var derfor ikke anmeldt til Pressenævnet, da Infomedia offentliggjorde artiklen, og infomedia.dk var heller ikke efterfølgende blevet genanmeldt til Pressenævnet. Nævnet havde derfor ikke længere kompetence til at behandle klagen.

Artiklen i papirudgaven af SE OG HØR er automatisk omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Klagen over SE OG HØR behandles.

Sagsnummer: 2017-80-0027

TV 3 er uden for Pressenævnets kompetence

05-10-2017

Pressenævnet har afvist at behandle en klage over TV 3, da tv-kanalen ikke har dansk sendetilladelse. Tv-kanalen er derved ikke underlagt Pressenævnets kompetence, men sandsynligvis den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom).

Sagsnummer: 2017-80-0001

Klage over Familie Journal afvist pga. fristoverskridelse

05-10-2017

KLAGEFRIST. En person klagede over billeder til en artikel bragt i Familie Journal i februar 2017. Da Pressenævnet først modtog klagen i september 2017, var klagefristen på tolv uger overskredet. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 2017-80-0016

Klage over ejendomswatch.com afvist pga. fristoverskridelse

21-09-2017

KLAGEFRIST – En person klagede over overskriften til en artikel bragt på ejendomswatch.com i september 2016. Da Pressenævnet først modtog klagen et år senere, i september 2017, var klagefristen på tolv uger overskredet. Klagen afvises derfor.

Sagsnummer: 17-70-01184

Århus Stiftstidende var berettiget til at afvise kommentar til artikel

08-09-2017

En person klagede over artiklen ”En imponerende landmandskarriere” bragt i Århus Stiftstidende samt over, at avisen ikke ville bringe hans kommentar til artiklen. Klagen over artiklen blev afvist på grund af manglende retlig interesse. Da redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe, afviste Pressenævnets formand også klagen over avisens manglende optagelse af kommentaren.