20 Artikler med emneordet “Formalitetskendelse”

Sagsnummer: 17-70-01168

En klage over DRs svartid behandles ikke af Pressenævnet

17-07-2017

En person klagede over, at DR ikke svarede ham, før han havde klaget til Pressenævnet. Da klagen ikke vedrørte indholdet af DRs udsendelse eller handlemåde i relation til en udsendelse, afviste nævnet at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01162

Klage over DRs ”Sundshedsmagasinet: Stofskifte” fra 75 personer behandles ikke

29-06-2017

75 brugere af præparatet Thyreoid klagede over DRs program om stofskiftesygdomme og behandlingsformer. Da udsendelsen ikke omhandlede klagerne personligt, havde de ikke en sådan retlig interesse i klagen, at der var grundlag for Pressenævnet at behandle klagen. Indholdet af klagen blev derfor ikke vurderet.

Sagsnummer: 17-70-01163

Pressenævnet behandler ikke klage over Fyns Amts Avis’ manglende optagelse af mindeord

29-06-2017

Redigeringsret. En person klagede blandt andet over, at Fyns Amts Avis ikke ville optage yderligere tre af hans mindeord for forskellige personer. Det er Pressenævnets opfattelse, at redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Klagen blev derfor afvist som ”åbenbar grundløs” uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01164

Pressenævnet behandler ikke klage over intern besked mellem Ekstra Bladet og klager om rettigheder

29-06-2017

En person tog et billede af en notits i avisen og delte det på Facebook. Efterfølgende anmodede Ekstra Bladet klager om at slette billedet under henvisning til avisens immaterielle rettigheder. Da beskeden ikke er udbredt til offentligheden, behandler Pressenævnet ikke klagen over den interne besked. Nævnet bemærker videre, at spørgsmål om immaterielle rettigheder som ophavsret til indholdet i en avis, henhører under domstolene.

Sagsnummer: 17-70-01155

Bøger falder uden for Pressenævnets område

23-06-2017

En person klagede over en bog, der var udgivet én gang (i 2017). Det er en minimumsbetingelse for, at trykte medier er omfattet af medieansvarsloven, at skriftet udgives mindst to gange årligt. Da bogen alene var udkommet én gang, var udgivelsen ikke omfattet af medieansvarsloven og derved heller ikke af Pressenævnets kompetence. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01152

Pressenævnet genoptager ikke afvisningssag om au pair

23-06-2017

Pressenævnet afviste at behandle en klage, hvor en person klagede over Jyllands-Postens omtale. Klagen blev afvist pga. klagers manglende retlige interesse. Klager anmodede efterfølgende om at få sagen genoptaget, da han anså sig klageberettiget. Anmodningen om genoptagelse afvises.

Sagsnummer: 17-70-01148

Klage over ordet ”grønlænderstiv” behandles ikke

22-06-2017

En person klagede over citatet ”Mine spillere skal nok være grønlænderstive” bragt i BT. Personen var ikke selv omtalt eller afbildet i artiklen. Personen havde derfor ikke en sådan retlig interesse, at der var grundlag for at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01150

Kanal 5 hører under den britiske tilsynsmyndighed Ofcom

09-06-2017

En person klagede over en udsendelse i programserien Svindlerjagt, som blev bragt på Kanal 5 og på hjemmesiden dplay.dk. Da Kanal 5 ikke har dansk sendetilladelse, er tv-kanalen ikke omfattet af medieansvarsloven og derved heller ikke af Pressenævnets område. Kanalen hører under den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom), hvortil personen i stedet kan klage.

Sagsnummer: 17-70-01147

En læser kunne ikke klage over Jyllands-Postens omtale af au pair

09-06-2017

En person klagede over Jyllands-Posten omtale af, at en au pair angiveligt levede ”illegalt”. Klager havde selv haft en lignende situation og mente derfor ikke, at forholdet kunne omtales som ”illegalt”. Da klager ikke selv var omtalt i artiklen, var han imidlertid ikke omfattet af den kreds af personer, der kunne klage over omtalen. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01139

Soundvenue.com er ikke under Pressenævnets område

22-05-2017

En person klagede over Soundvenues hjemmeside. Da hjemmesiden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven, hører siden imidlertid ikke under nævnets område. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen.

Sagsnummer: 17-70-01138

Klage over Randers Netavis behandles ikke

22-05-2017

En person klagede over omtale på hjemmesiden randers.netavis.nu. Hjemmesiden er imidlertid ikke anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven, og klagen hører derfor ikke under nævnets område. Klagen behandles derfor ikke.

Sagsnummer: 17-70-01137

Klage over Ekstra Bladets omtale af grønlændere behandles ikke

03-05-2017

En person klagede over udsagnet ”Det er alt fra narkomaner, berusede, utilpassede grønlændere og andre socialt udsatte”. Da personen ikke selv var omtalt, var han ikke klageberettiget. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01132

Lokalavisen var ikke forpligtet til at omtale forholdene på en skole

25-04-2017

Faren til en tidligere elev på en skole havde været i kontakt med en medarbejder hos Lokalavisen. Ifølge faren havde han og medarbejderen haft en aftale om, at avisen skulle bringe en omtale af forholdene på skolen. Faren havde blandt andet sendt materiale til avisens medarbejder. Nævnet fandt det dog ikke dokumenteret, at avisen var forpligtet til at omtale forholdene, og sagen blev derfor afvist som åbenbart grundløs.

Sagsnummer: 17-70-01120

Klage over DRs omtale af internetsvindel behandles ikke

28-03-2017

Ejeren af en internetvirksomhed klagede over DRs omtale af forholdsregler mod internetsvindel, herunder et sikkerhedssystem fra Nets. Hverken ejeren eller hans virksomhed var omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01114

En læser var ikke klageberettiget i forhold til omtale af byrådsmedlem

23-03-2017

En læser mente, at et byrådsmedlem blev ”hængt ud” i en artikel på sn.dk (Sjællandske Nyheder). Læseren indgav ikke klagen på vegne af byrådsmedlemmet og var heller ikke selv omtalt. Han kunne derfor ikke klage over omtalen. Klagen blev afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01108

Klage over Villabyernes billedbrug behandles ikke

23-03-2017

En person klagede over, at to tilfældige personer af anden etnisk herkomst var indsat til et kritisk læserbrev om au pair-piger. Klager var ikke selv omtalt eller afbildet i artiklen og var derfor ikke klageberettiget. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01099

Pressenævnet behandler ikke klage over Informations Facebook-side, der ikke er anmeldt

23-03-2017

En person klagede over Facebook-siden facebook.com/dagbladetinformation. I 2001 anmeldte Dagbladet Information sin hjemmeside information.dk til Pressenævnet efter medieansvarsloven. Avisen har ikke ønsket at anmelde Facebook-siden. Avisens Facebook-side kunne herefter ikke anses for omfattet af medieansvarsloven og Pressenævnets kompetence. Klagen blev afvist uden nærmere behandling.