Kendelser  2017

Sagsnummer: 17-70-01168

En klage over DRs svartid behandles ikke af Pressenævnet

17-07-2017

En person klagede over, at DR ikke svarede ham, før han havde klaget til Pressenævnet. Da klagen ikke vedrørte indholdet af DRs udsendelse eller handlemåde i relation til en udsendelse, afviste nævnet at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01159

Pressenævnets kendelse skal bringes på forsiden af eb.dk i den løbende nyhedsstrøm

03-07-2017

I en kendelse kritiserede Pressenævnet i maj måned Ekstra Bladet og pålagde offentliggørelse på ”Ekstrabladet.dk”. Ekstra Bladet offentliggjorde herefter nævnets kendelse i avisens betalingsunivers Ekstra Bladet+ (ekstrabladet.dk/plus). Et flertal i Pressenævnet anså offentliggørelsen på undersiden ”ekstrabladet.dk/plus” for utilstrækkelig og har pålagt ekstrabladet.dk at bringe nævnets kendelse på forsiden af ekstrabladet.dk som en frit tilgængelig (gratis) nyhed og med nævnets logo. En mindretal fandt offentliggørelsen på ekstrabladet.dk/plus for tilstrækkelig.

Sagsnummer: 17-70-01162

Klage over DRs ”Sundshedsmagasinet: Stofskifte” fra 75 personer behandles ikke

29-06-2017

75 brugere af præparatet Thyreoid klagede over DRs program om stofskiftesygdomme og behandlingsformer. Da udsendelsen ikke omhandlede klagerne personligt, havde de ikke en sådan retlig interesse i klagen, at der var grundlag for Pressenævnet at behandle klagen. Indholdet af klagen blev derfor ikke vurderet.

Sagsnummer: 17-70-01163

Pressenævnet behandler ikke klage over Fyns Amts Avis’ manglende optagelse af mindeord

29-06-2017

Redigeringsret. En person klagede blandt andet over, at Fyns Amts Avis ikke ville optage yderligere tre af hans mindeord for forskellige personer. Det er Pressenævnets opfattelse, at redaktøren som udgangspunkt er berettiget til at redigere mediet og beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Klagen blev derfor afvist som ”åbenbar grundløs” uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01164

Pressenævnet behandler ikke klage over intern besked mellem Ekstra Bladet og klager om rettigheder

29-06-2017

En person tog et billede af en notits i avisen og delte det på Facebook. Efterfølgende anmodede Ekstra Bladet klager om at slette billedet under henvisning til avisens immaterielle rettigheder. Da beskeden ikke er udbredt til offentligheden, behandler Pressenævnet ikke klagen over den interne besked. Nævnet bemærker videre, at spørgsmål om immaterielle rettigheder som ophavsret til indholdet i en avis, henhører under domstolene.

Sagsnummer: 17-70-01127

Økonomisk Ugebrev kritiseres for sin udlægning af Nykredits formands udtalelser i DR P1

23-06-2017

Bestyrelsesformanden for Forenet Kredit (tidligere Foreningen Nykredit) udtalte sig i februar måned om en mulig børsnotering af selskabet Nykredit A/S i et radioprogram på DR P1. I radioudsendelsen udtalte formanden: ”De [Finanstilsynet og Nationalbanken] har begge skrevet til os, sagt i medierne, at det er gavnligt, at store SIFI-institutioner har adgang til kapitalmarkederne.” Under overskriften ”[Bestyrelsesformanden]: Nalen og tilsyn skrev at vi skal på børsen” bragte Økonomisk Ugebrev en omtale af formandens udtalelse og en mulig børsnotering.

Økonomisk Ugebrev skrev bl.a. i artiklen, at formanden ”siger direkte, at Nationalbanken og Finanstilsynet har skrevet til Nykredit, at de ønsker, at Nykredit børsnoteres” og henviste til, at der var tale om breve. Det oplystes videre i artiklen, at Nationalbanken ikke bekræftede at have sendt et brev, og at Finanstilsynet hverken kunne be- eller afkræfte at have skrevet til Nykredit. Forud for offentliggørelsen af ugebrevets artikel var foreningens pressechef og Økonomisk Ugebrev i kontakt. Pressechefen afviste ikke ordret, at der eksisterede breve, men oplyste, at formandens udtalelse i radioprogrammet havde dækning i Nationalbankens kvartalsoversigt og en redegørelse fra Finanstilsynet.

Efter Pressenævnets (flertallets) opfattelse gav formanden ikke i radioudsendelsen udtryk for, at de to institutioner havde sendt breve til Nykredit. Indholdet af artiklen var efter nævnets opfattelse herved egnet til at skade foreningen og formanden, idet der blev stillet spørgsmål ved deres troværdighed. Nævnet udtalte kritik af ugebrevet og gav foreningen og formanden ret til at få bragt et genmæle. Et mindretal var uenig i vurderingen og mente, at der var dækning for udsagnet i formandens udtalelse i DR P1 og ville ikke kritisere eller give genmæle.

Sagsnummer: 17-70-01155

Bøger falder uden for Pressenævnets område

23-06-2017

En person klagede over en bog, der var udgivet én gang (i 2017). Det er en minimumsbetingelse for, at trykte medier er omfattet af medieansvarsloven, at skriftet udgives mindst to gange årligt. Da bogen alene var udkommet én gang, var udgivelsen ikke omfattet af medieansvarsloven og derved heller ikke af Pressenævnets kompetence. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01152

Pressenævnet genoptager ikke afvisningssag om au pair

23-06-2017

Pressenævnet afviste at behandle en klage, hvor en person klagede over Jyllands-Postens omtale. Klagen blev afvist pga. klagers manglende retlige interesse. Klager anmodede efterfølgende om at få sagen genoptaget, da han anså sig klageberettiget. Anmodningen om genoptagelse afvises.

Sagsnummer: 17-70-01130

En Google-søgning på klagers navn henviste til en overskrift fra redox.dk

22-06-2017

En person klagede over, at der ved en Google-søgning på hans navn fremkom artikeloverskriften ”Antifeminister og antimuslimer slår pjalterne sammen”. Klager var hverken antifeminist eller antimuslim og omtalt i en anden forbindelse i artiklen, der var bragt på redox.dk. De andre oplysninger i artiklen om klager var korrekte, og klager får ikke slettet artiklen (og derved heller ikke linket) efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik.

Sagsnummer: 17-70-01148

Klage over ordet ”grønlænderstiv” behandles ikke

22-06-2017

En person klagede over citatet ”Mine spillere skal nok være grønlænderstive” bragt i BT. Personen var ikke selv omtalt eller afbildet i artiklen. Personen havde derfor ikke en sådan retlig interesse, at der var grundlag for at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01111

Ekstra Bladet kritiseres for ikke at bringe klagers svar på forsiden

22-06-2017

En person blev udpeget som manden bag misbrug af kendte personer på internettet. Ekstra Bladet bragte blandt andet forsideoverskriften ”HER ER MANDEN: MISBRUGTE BLOMSTERBERG” til et billede af manden. Avisen udpegede manden på baggrund af en undersøgelse fra et it-firma. Nævnet kritiserer Ekstra Bladet for ikke samme sted (på forsiden) at oplyse, at manden afviste at stå bag. Den øvrige omtale kritiserede nævnet ikke, da mandens forklaring fremgik af omtalen inde i avisen.

Sagsnummer: 17-70-01136

Nævnet kritiserer friedanskere.net for sammenligning med Hitlers SA-tropper

21-06-2017

En person havde deltaget i en demonstration og var i Frie Danskeres artikel omtalt i den forbindelse. Af artiklen fremgik udsagnet ”for de ofte meget aggressive moddemonstranter, som efter bedste fascistiske forbillede – Adolf Hitlers Sturmabteilung trupper (SA-tropper)”. Personen var omtalt ved navn og klagede over at være sammenlignet med SA-tropper. Nævnet kritiserede Frie Danskere for ikke at indhente klagers kommentarer til beskyldningen.

Sagsnummer: 17-70-01125

Midtjyllands Avis’ omtale af retssag kritiseres ikke

20-06-2017

Midtjyllands Avis omtalte en straffesag, hvor klagers tidligere ægtefælle var tiltalt for vold mod klager. Klager mente, at hun burde have været hørt i større omfang i forbindelse med avisens omtale. Nævnet fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik, blandt andet fordi retssagens parter – anklagemyndigheden og den tiltaltes – synspunkter fremgik af omtalen.

Sagsnummer: 17-70-01150

Kanal 5 hører under den britiske tilsynsmyndighed Ofcom

09-06-2017

En person klagede over en udsendelse i programserien Svindlerjagt, som blev bragt på Kanal 5 og på hjemmesiden dplay.dk. Da Kanal 5 ikke har dansk sendetilladelse, er tv-kanalen ikke omfattet af medieansvarsloven og derved heller ikke af Pressenævnets område. Kanalen hører under den britiske tilsynsmyndighed Office for Communications (Ofcom), hvortil personen i stedet kan klage.

Sagsnummer: 17-70-01147

En læser kunne ikke klage over Jyllands-Postens omtale af au pair

09-06-2017

En person klagede over Jyllands-Posten omtale af, at en au pair angiveligt levede ”illegalt”. Klager havde selv haft en lignende situation og mente derfor ikke, at forholdet kunne omtales som ”illegalt”. Da klager ikke selv var omtalt i artiklen, var han imidlertid ikke omfattet af den kreds af personer, der kunne klage over omtalen. Nævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01133

TV 2 Lorry kritiseres for at gengive beskyldninger uden at høre modparten

31-05-2017

TV 2 Lorry omtalte, at en dement kvinde skræmte og generede beboere på et plejecenter. Pressenævnet kritiserede, at mediet ikke gav kvinden eller kvindens repræsentant mulighed for at udtale sig om beskyldningerne, selvom kvinden ikke var navngivet. Tv2lorry.dk rettede efterfølgende sin omtale inde i artiklen, men offentliggjorde ikke en selvstændig artikel om rettelsen og blev pålagt at bringe nævnets kritik.