Kendelser  2017

Sagsnummer: 17-70-01123

Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for beskyldninger om vold

29-05-2017

En mor og en halvsøster til en dømt person klagede over et interview, som den voldsdømte havde givet om sit eget liv. I omtalen af sin barndom kunne personens udtalelser opfattes som beskyldninger om vold i hjemmet. Ekstra Bladet oplyste, at de omtalte voldelige episoder alle var med den dømte selv som udøvende. Pressenævnet udtalte kritik af avisen for at give et forkert indtryk og ikke kontrollere beskyldningen, men fandt Ekstra Bladet berettiget til at gengive den dømtes historie.

Sagsnummer: 17-70-01088/2

Patient får ikke medhold i klage over udsendelsen ”Snyd eller borrelia”

29-05-2017

En patient tilknyttet en tysk klinik for diagnosticering af borrelia deltog i udsendelsen ”Snyd eller borrelia”. I udsendelsen fortalte patienten om sine helbredsmæssige forhold. Hun klagede til Pressenævnet over, at TV 2 ikke havde overholdt en aftale om indholdet af udsendelsen. Hun havde derfor ønsket at blive redigeret ud af udsendelsen. Nævnet fandt, at klageren måtte være bekendt med udsendelsens vinkel, da hun gav sit samtykke til offentliggørelsen af de private helbredsoplysninger. Nævnet udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 17-70-01107

Jysk Fynske Medier kritiseres for ikke at overholde citataftale

29-05-2017

En kilde havde aftalt med Jysk Fynske Medier, at han skulle have sine citater til godkendelse inden offentliggørelsen. Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis trykte imidlertid kildens udtalelser, inden at han havde nået at godkende dem, og aviserne fik derfor ikke kildens ændringer med i artiklen. Pressenævnet kritiserer Jysk Fynske Medier, men da ændringerne ikke var væsentlige, fandt nævnet ikke grundlag for at pålægge aviserne at berigtige kildens udtalelser.

Sagsnummer: 17-70-01086

POV kritiseres for at sidestille en mands fortælling med fake news

24-05-2017

En mand klagede over et debatindlæg bragt på Point of View Internationals hjemmeside. Pressenævnet udtalte kritik af Point of View International for at fremstille mandens fortælling om vold som en falsk nyhed. Nævnet kritiserede også Point of View International for ikke at kontrollere krænkende oplysninger om manden inden offentliggørelsen af indlægget.

Sagsnummer: 17-70-01097

Frederiksborg Amts Avis får ikke kritik for at omtale personfølsomme oplysninger

24-05-2017

En person klagede over avisens vinkling i en artikel om kommunens sagsbehandling og nogle politianmeldelser. Personen havde givet avisens journalist tilladelse til at indhente sagens akter hos kommunen. Pressenævnet fandt hverken grundlag for at kritisere avisen for at omtale indholdet af sagsakterne eller, at avisen ikke havde sikret en effektiv sløring af klager på billederne til artiklen.

Sagsnummer: 17-70-01109

Pressenævnet kritiserer ikke speak i tv-indslag om løvfald

24-05-2017

En person klagede over indslaget ”Visne blade meldt til kommunen”, idet personen mente, at indslaget gav indtryk af, at hun var i konflikt med kommunen. Klager havde rettet henvendelse til kommunen, og nævnet udtalte ikke kritik af indslaget.

Sagsnummer: 17-70-01117

Ikke kritik af tv-optagelser af læge på psykiatrisk hospital

24-05-2017

TV 2/Bornholm havde foretaget optagelser under et besøg på Psykiatrisk Center Bornholm. En læge, der fremgik af optagelserne, klagede til Pressenævnet. Nævnet fandt ikke optagelserne krænkende for lægen, og udtalte ikke kritik.

Sagsnummer: 17-70-01139

Soundvenue.com er ikke under Pressenævnets område

22-05-2017

En person klagede over Soundvenues hjemmeside. Da hjemmesiden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven, hører siden imidlertid ikke under nævnets område. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen.

Sagsnummer: 17-70-01138

Klage over Randers Netavis behandles ikke

22-05-2017

En person klagede over omtale på hjemmesiden randers.netavis.nu. Hjemmesiden er imidlertid ikke anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven, og klagen hører derfor ikke under nævnets område. Klagen behandles derfor ikke.

Sagsnummer: 17-70-01137

Klage over Ekstra Bladets omtale af grønlændere behandles ikke

03-05-2017

En person klagede over udsagnet ”Det er alt fra narkomaner, berusede, utilpassede grønlændere og andre socialt udsatte”. Da personen ikke selv var omtalt, var han ikke klageberettiget. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Sagsnummer: 17-70-01087

Politiken får ikke kritik for omtale af Socialdemokratiets skattepolitik

25-04-2017

Politiken omtalte en politisk debat om ejendomsværdibeskatningen. I den forbindelse omtalte avisen Socialdemokratiets udmelding som en ”ekstraskat” og en ”boligtopskat”. Pressenævnet fandt, at formuleringerne i artiklen skulle læses i forhold til regeringens udspil, der også var omtalt i artiklen, og ikke i forhold til den eksisterende ejendomsværdibeskatning, hvor der allerede eksisterede en ”boligtopskat”.

Sagsnummer: 17-70-01132

Lokalavisen var ikke forpligtet til at omtale forholdene på en skole

25-04-2017

Faren til en tidligere elev på en skole havde været i kontakt med en medarbejder hos Lokalavisen. Ifølge faren havde han og medarbejderen haft en aftale om, at avisen skulle bringe en omtale af forholdene på skolen. Faren havde blandt andet sendt materiale til avisens medarbejder. Nævnet fandt det dog ikke dokumenteret, at avisen var forpligtet til at omtale forholdene, og sagen blev derfor afvist som åbenbart grundløs.

Sagsnummer: 17-70-01112

Kritik af friedanskere.net for omtale af fotograf til en demonstration

21-04-2017

En fotograf klagede over, at han ikke var blevet forelagt Frie Danskeres beskrivelse af, at han havde talt med en politibetjent om sin ”intimiderende adfærd og chikane af deltagerne i For Friheds demonstration”. Pressenævnet kritiserer Frie Danskere for ikke at kontrollere udsagnet og for blot at forsøge at kontakte ham via Facebook Messenger.

Sagsnummer: 17-70-01083

Genmæle til udtrådt partner over for oplysninger i Søfart

21-04-2017

Søfart omtalte blandt andet, at den tidligere partner ikke måtte rette henvendelse til kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Den udtrådte partner henviste til et forlig, og Pressenævnet fandt, at han var berettiget til et genmæle over for oplysningen.

Sagsnummer: 17-70-01103

Friedanskere.net skulle ikke forelægge generel omtale af demonstration

21-04-2017

En demonstrant klagede over, at han ikke var blevet forelagt udsagnet ”i de ofte meget aggressive og voldelige ”No Pegida DK” moddemonstrationer”. Ifølge klager var den omtalte moddemonstration ikke voldelig. Pressenævnet fandt, at udsagnet måtte anses for en generel kommentar. Da klager samtidig ikke fremstod voldelig i artiklen, fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere, at Frie Danskere ikke indhentede en udtalelse.

Sagsnummer: 17-70-01110 og 17-70-01113

Friedanskere.net kritiseres for omtale af plakat på baggrund af anonym mail

20-04-2017

Pressenævnet kritiserer Frie Danskere for at omtale en plakat, hvor en redaktør var afbildet til teksten ”Skal dine børn udsættes for venstreradikal indoktrinering?” og en fotograf var afbildet “Kend din lokale FASCIST”. Frie Danskere gengav plakaten uden at kontrollere indholdet og uden at give klagerne rimelig tid til at svare.